Bog: Ejendomme I - Retspraksis og juridisk teori - Formueret mv.
832,00 kr. 1.040,00 kr. inkl. moms

Bogen giver en samlet fremstilling af de regler, der er knyttet til overdragelse og ejerskab af fast ejendom.

Fremstillingen er navnlig koncentreret om erhvervsejendomme, herunder reglerne om aftaleindgåelse, mangler og misligholdelsesbeføjelser, berigtigelse, deponering, tilbudspligt, ligesom visse erstatningsretlige og offentligretlige emner mv. er taget under behandling.

Bogen kan opdeles i to hovedafsnit. I det første (kapitlerne 2-10) behandles især de regler og principper, der kommer i spil i forbindelse med overdragelse af faste ejendomme, så som:

 • Problematikker vedrørende aftaleindgåelse
 • Formidleres rolle og ansvar
 • Ejendomsformidling
 • Ejendomshandlers berigtigelse
 • Deponering af købesummer
 • Regler om forkøbsrettigheder
 • Lejelovens regler om tilbudspligt
 • Forhold i relation til Grundejernes Investeringsfond ved overdragelse af boligudlejningsejendomme

Den anden del (kapitlerne 11-18) koncentrerer sig om misligholdelsesproblematikker og kontraktparternes beføjelser i den anledning.

 • Indledning om mislighold og mangler
 • Misligholdelse fra købers side
 • Misligholdelse fra sælgers side
 • Forskelle og ligheder mellem retlige og faktiske mangler
 • Sælgers muligheder for at fraskrive sig mangelsansvar
 • Købers misligholdelsesbeføjelser i ved mangler i ejendommen
 • Bortfald af misligholdelsesbeføjelser
 • Købers muligheder for at gøre krav ved handel med fast ejendom


Definitioner af begrebet fast ejendom

Bogen introducerer med at fastlægge og definere begrebet fast ejendom:

I visse love findes det særligt angivet, hvad der i den pågældende lov anses for at være fast ejendom, jf. herved f.eks. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. §§ 1 og 6 og i lov om formidling af fast ejendom § 4, stk. 2.

I andre love anvendes blot formuleringen »fast ejendom« uden nærmere angivelse af, hvad dette begreb omfatter. Dette er f.eks. tilfældet for så vidt angår erhvervelsesloven og sommerhusloven, der er emnerne i det følgende kapitel. Er der ikke ved lov givet særlige anvisninger, er det dansk rets almindelige ejendomsbegreb, der gælder i relation til loven.

Omfattet af begge love er derfor følgende udtømmende opremsning af ejendomstyper:

 • 1. Et matrikelnummer med eller uden bygninger, jf. udstykningslovens § 2, stk. 1, nr. 1.
 • 2. Flere matrikelnumre, der ikke kan adskilles uden matrikelmyndighedernes samtykke, jf. udstykningslovens § 2, stk. 1, nr. 2.
 • 3. Umatrikulerede ejendomme, der klart identificeres og afgrænses og dermed udgør en ejendomsretlig enhed, jf. udstykningslovens § 4.,
 • 4. Bygninger på fremmed grund eller på søterritoriet, jf. tinglysningslovens § 19.
 • 5. Ejerlejligheder, jf. ejerlejlighedslovens § 4.


Opremsningen her er også dækkende for, hvad vi i det følgende forstår ved en fast ejendom, når der ikke udtrykkeligt er anført andet, således som det er tilfældet for så vidt angår kapitel 10. Her omtales en række af reglerne boligreguleringsloven, hvor begrebet fast ejendom er betydeligt udvidet i lovens § 4 a med heraf følgende ikke altid lige logiske konsekvenser.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer, og andre der beskæftiger sig med overdragelse og ejerskab af fast ejendom.
 

Om forfatterne

Forfatterne er Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl. Forfatternes samarbejde mellem en person med forskningsmæssig baggrund og en praktiker er foregået med henblik på at opnå den rette sammensætning af praktiske problemstillinger og deres overordnede retlige kontekst. 

Hans Henrik Edlund

Lic.jur. Hans Henrik Edlund har efter opnåelse af den juridiske kandidatgrad bl.a. været ansat i Folketingets administration og virket som advokat. Siden 1995 har han været tilknyttet Handelshøjskolen i Århus/Aarhus Universitet, hvor hans undervisning og forskning har været koncentreret om den generelle obligationsret, herunder reglerne om køb og salg af fast ejendom samt lejeret. Herudover er Hans Henrik Edlund formand for flere husleje- og beboerklagenævn.

Rasmus Mehl

Rasmus Mehl er specialiseret inden for erstatnings- og forsikringsret, herunder ansvar for advokater, revisorer, ejendomsmæglere og tekniske rådgivere samt procesret generelt. Rasmus Mehl er også specialiseret inden for formueretlige og selskabsretlige emner, herunder omstruktureringer, fusion, spaltning, tvister mellem kapitalejere m.v. herunder om betydningen og forståelsen af ejeraftaler. Rasmus har skrevet en række bøger og artikler inden for sine specialer.

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Introduktion til bogen og fastlæggelse af begrebet fast ejendom
Kapitel 2 - Erhvervelse af fast ejendom uden bopæl eller hjemsted i Danmark
Kapitel 3 - Aftaleret i relation til overdragelse af fast ejendom
Kapitel 4 - Hovedtræk af reglerne om ejendomsformidling uden for anvendelsesområdet af lov om formidling af fast ejendom
Kapitel 5 - Berigtigelse af ejendomshandler
Kapitel 6 - Deponering af købesummen i ejendomshandler
Kapitel 7 - Rådgiveransvar i relation til ejendomshandler
Kapitel 8 - Forkøbsrettigheder og køberetter mv.
Kapitel 9 - Lejelovens tilbudspligtregler
Kapitel 10 - Relationer til Grundejernes Investeringsfond (GI) ved overdragelse og eje af fast ejendom
Kapitel 11 - Indledning om misligholdelse og mangler
Kapitel 12 - Misligholdelse fra købers side
Kapitel 13 - Misligholdelse fra sælgers side
Kapitel 14 - Sondringen mellem faktiske og retlige mangler
Kapitel 15 - Ansvarsfraskrivelser ved overdragelse af fast ejendom
Kapitel 16 - Købers misligholdelsesbeføjelser i anledning af mangler
Kapitel 17 - Bortfald af misligholdelsesbeføjelser
Kapitel 18 - Direkte krav i relation til handel med fast ejendom