Bog: Almenboligloven
1.152,00 kr. 1.440,00 kr. inkl. moms

Almenboligloven med kommentarer er ajourført med lovændringer, domme og administrative afgørelser frem til 1. oktober 2016.

Bogen er den første kommenterede almenboliglov og således den første bog om almenboligloven.

Lovkommentaren behandler hele det meget omfattende og komplicerede retsområde med en lov med 17 kapitler og 196 paragraffer samt mange administrative forskrifter i form af både bekendtgørelser og vejledninger, som i højere grad end selve loven regulerer retsområdet. Derudover spænder området over flere såvel juridiske som økonomiske felter. Forfatterne har med bogen ønsket at udgive et opslagsværk med en overordnet beskrivelse af reglerne med udgangspunkt i loven, hvor de relevante administrative forskrifter er inkorporeret under de enkelte paragraffer.

SAGT OM BOGEN:

"Jeg har erhvervet mig jeres nye bog; almenboligloven med kommentarer, og vil blot give jer et par rosende ord for jeres fine arbejde.

Det er en bog, der har været savnet meget længe inden for den almene branche. Og af det jeg har bladret igennem ser det meget lovende ud."

Citat fra en advokat i en større administrationsorganisation, der administrerer boligorganisationer, der tilsammen har mere end 53.000 almene boliger i Danmark.

 

"Reguleringen af den almene sektor er ofte højst detaljeret, og almenboligloven indeholder utallige, komplicerede og for den uindviede ofte næsten uforståelige paragraffer. Det er dette værks store fortjeneste, at læseren får en systematisk indsigt i baggrunden for og meningen med de mange knudrede regler."

"[...] det kan konkluderes, at der er tale om en højst brugbar og nyttig bog, som må anbefales til alle, der arbejder med eller i den almene sektor."

Uddrag af anmeldelse skrevet af Hans Henrik Edlund, bragt i UfR nr. 12, marts 2017, side 138.

Målgruppe

Advokater, som arbejder med det almene boligområde og derudover medarbejdere i kommuner i almene boligorganisationer samt beboere i almene boliger, som sidder i organisationsbestyrelser eller afdelingsbestyrelser og endelig ansatte i administrationsorganisationer.

Om forfatterne

Advokat (L) Pernille Thrane og advokat (H) Henrik Qwist arbejder sammen i Qwist & Bræmer Advokater. De arbejder begge praktisk med almenboligloven og andre områder inden for retsområdet almene boliger.

Almenboligloven med kommentarer udgives også som onlinebog.

Læs mere om onlinebøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pr

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Almen boligvirksomhed
- Definitioner m.v.
- Formål
- Målsætninger
- Organisation
- Habilitet
- Kapitalforhold
- Erhvervelse, forandring, pantebrevsudstedelse og afhændelse

Kapitel 2: Beboerdemokrati

Kapitel 3: Lejefastsættelse m.v.

Kapitel 4: Udlejning og anvisning m.v.
- Almene familieboliger
- Almene ungdomsboliger
- Almene ældreboliger
- Frit valg af ældreboliger
- Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger m.v.

Kapitel 5: Vedligeholdelse og istandsættelse samt beboerindskud
- Beboerindskud

Kapitel 5 a: Salg af almene familieboliger som ejerboliger
- Standsning af salg
- Vilkår og salgets gennemførelse
- Rente- og afdragsfrit lån
- Opgørelse og anvendelse af nettoprovenu m.v.

Kapitel 6: Landsbyggefonden
- Organisation m.v.
- Fondens indtægter
- Kapitalforvaltning

Kapitel 7: Driftsstøtte
- Særlig støtte til visse almene boligområder
- Anvendelse af nettoprovenuet ved salg efter kapitel 5 a
- Kommunal garanti og driftsstøtte
- Inklusionsboliger
- Ungdomsboliger

Kapitel 8: Almindelige bestemmelser for nybyggeri m.v.
- Boligernes udformning, indretning m.v. 
- Forsikring og værdiansættelse

Kapitel 9: Finansiering af nybyggeri
- Tilsagnsgivning
- Finansiering og garanti
- Grundkapital
- Kommunale og regionale garantier
- Beboerbetaling og ydelsesstøtte
- Yngre fysisk handicappede
- Boliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Boliger til personer med demens
- Midlertidige aflastningsboliger
- Ungdomsboligbidrag
- Servicearealer
- Særlig støtte til etablering af almene boliger og servicearealer
- Almindelige bestemmelser

Kapitel 9 a: Selvejende ældreboliginstitutioner med bedre vilkår (Ophævet)

Kapitel 9 b: Ustøttede almene plejeboliger
- Ustøttede private plejeboliger

Kapitel 10: Forsøg

Kapitel 10 a: Almene boliger til særlig udsatte grupper

Kapitel 11: Byggeskadefonden

Kapitel 11 a: Støttede private andelsboliger

Kapitel 11 b: Ustøttede private andelsboliger

Kapitel 12: Sociale institutioner m.v.

Kapitel 13: Tilsyn og styringsdialog

Kapitel 14: Rådgivende organer

Kapitel 14 a: Boligsocialt udviklingscenter

Kapitel 15: Udbetaling Danmark

Kapitel 16: Forvaltnings- og straffebestemmelser m.v.

Kapitel 17: Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser