Bog: Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
1.504,00 kr. 1.880,00 kr. inkl. moms

Et unikt opslagsværk til alle, der arbejder med alternative investeringer

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 og trådte i kraft 22. juli 2013. Loven regulerer forvaltere, der skal søge om tilladelse, henholdsvis forvaltere, som alene skal registreres hos Finanstilsynet. Loven indeholder bl.a. krav om risikostyring, rapportering, gennemsigtighed, depositar, værdiansættelse, organisation, aflønning mv. og det tilsyn med forvalterne, som udøves af Finanstilsynet. I tilknytning til reglerne er der vedtaget diverse forordningstekster og bekendtgørelser, der er direkte gældende.

Hensigten med denne lovkommentar er at give alle, der arbejder med alternative investeringer et opslagsværk, der kan bruges i det daglige arbejde med reglerne. Den komplekse regulering på området er samlet i kommentaren, så de enkelte bestemmelser giver overblik over såvel de danske lovforarbejder som relevant EU-lovgivning, særligt forordningstekster, herunder den omfattende niveau II-regulering. Kommentaren inddrager desuden spørgsmål og svar udgivet af henholdsvis ESMA og Finanstilsynet samt praksis på området i det omfang der findes sådan.

Målgruppe

Denne lovkommentar henvender sig til advokater, revisorer, øvrige rådgivere, virksomhedsjurister og andre praktikere, der arbejder med alternative investeringer.

Om forfatterne

Hanne Søndergaard Birkmose er cand.merc.(jur.), ph.d. Hun er ansat som professor på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og har tidligere været ansat inden for den finansielle sektor. Hendes primære forskningsområder er selskabsret, corporate governance samt regulering af finansielle virksomheder. Hun har offentliggjort en række artikler inden for disse områder i såvel nationale som internationale tidsskrifter, ligesom hun underviser i selskabsret og regulering af finansielle virksomheder på Aarhus Universitet.

Nina Riisgaard Lauritsen er cand.jur., advokat og partner hos Capital Lawfirm, der er specialiseret i finansiel regulering. Hun har mere end 12 års erfaring indenfor kapitalmarkedsret samt bank og finans, herunder 5 års erfaring som Chief Legal Advisor hos Danske Bank A/S. Derudover, har Nina en HD i finansiering fra Copenhagen Business School. Nina bistår både danske og internationale finansielle institutioner med etablering samt levering af finansielle tjenesteydelser. Derudover har Nina erfaring med etablering af investeringsplatforme, herunder både i Danmark og i udlandet og er højt specialiseret indenfor flere kategorier af alternative investeringer.

Louise Studstrup Muurholm er cand.jur., advokat og partner hos Capital Lawfirm, der er specialiseret i finansiel regulering. Louise har særlig stor erfaring indenfor finansiel regulering og var ansat hos Finanstilsynets kontor for kollektive investeringer under den danske implementering af FAIF-direktivet. Louise har siden FAIF-lovens ikrafttrædelse i 2013 beskæftiget sig med både praktiske og juridiske aspekter ved etableringen og forvaltningen af alternative investeringsfonde. Louise har bl.a. været ansat som Chief Legal Advisor i Danske Bank Wealth Management, hvor hun varetog juridiske spørgsmål relateret til kapitalforvaltning, etablering og drift af investeringsfonde samt markedsføringen af disse. Herudover har Louise været ansat som Director i Accuras bank og finans afdeling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse

Afsnit I: Generelle bestemmelser
Kapitel 1 - Anvendelsesområde
Kapitel 2 - Definitioner

Afsnit II: Tilladelse og virksomhedsområde
Kapitel 3 - Forvaltning af alternative investeringsfonde

Afsnit III: Vilkår for drift af forvaltere
Kapitel 4 - Generelle bestemmelser

Afsnit IV: Organisatoriske krav
Kapitel 5 - Generelle bestemmelser
Kapitel 6 - Værdiansættelse
Kapitel 7 - Delegation
Kapitel 8 - Depositar

Afsnit V: Gennemsigtighed m.v.
Kapitel 9 - Årsrapport for alternative investeringsfonde
Kapitel 10 - Forvalterens oplysningsforpligtelser over for investorerne
Kapitel 11 - Finanstilsynets anvendelse af oplysningerne
Kapitel 12 - Forvalterens forpligtelser, når en alternativ investeringsfond opnår bestemmende indflydelse over et unoteret selskab

Afsnit VI: Grænseoverskridende markedsføring og forvaltning
Kapitel 13 - Markedsføring i Danmark af andele i alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, af forvaltere med registreret hjemsted i Danmark
Kapitel 14 - Forvaltning af alternative investeringsfonde fra og levering af tjenesteydelser i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, af forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted I Danmark
Kapitel 15 - Markedsføring ved brug af markedsføringspas i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, af alternative investeringsfonde, der er fra et tredjeland, der forvaltes af en forvalter fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område
Kapitel 16 - Markedsføring uden markedsføringspas i Danmark af alternative investeringsfonde fra et tredjeland af en forvalter fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område
Kapitel 17 - Regler for tilladelse og markedsføring for forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland. Krav om tilladelse i
referenceland forud for forvaltning eller markedsføring
Kapitel 18 - Skift af referenceland
Kapitel 19 - Værneting og lovvalg
Kapitel 20 - Forvaltning af alternative investeringsfonde fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, af forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland
Kapitel 21 - Markedsføring ved brug af markedsføringspas i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, af alternative investeringsfonde, der forvaltes af en forvalter med registreret
hjemsted i et tredjeland, som har fået tildelt Danmark som referenceland

Afsnit VII: Årsrapport for forvaltere
Kapitel 22 - Års- og delrapport for forvaltere

Afsnit VIII: Strukturbestemmelser for kapitalforeninger, AIF-SIKAV’er og AIF-værdipapirfonde
Kapitel 23 - Stiftelse

Afsnit VIII a: Særlige regler for investorfradragsfonde
Kapitel 23 a - Investorfradragsfonde

Afsnit IX: Tilsyn og afgifter
Kapitel 24 - Tilsyn m.v.
Kapitel 25 - Samarbejde med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Finanstilsynets og andre kompetente myndigheders mulighed for at indbringe sager for Den Europæiske Værdipapir og Markedstilsynsmyndighed
Kapitel 26 - Afgifter og obligatorisk digitalisering

Afsnit X: Straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Kapitel 27 - Delegations- og klagebestemmelser
Kapitel 28 - Straffebestemmelser
Kapitel 29 - Ikrafttræden, overgangsbestemmelser, ændringer i
anden lovgivning og territorial gyldighed

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag fra bogen

Afsnit VIII a: Særlige regler for investorfradragsfonde


Kapitel 23 a: Investorfradragsfonde


§ 154 a. Kun investorfradragsfonde kan og skal i deres navn benytte betegnelsen
investorfradragsfond.
 Stk. 2. Det skal fremgå af investorfradragsfondens vedtægter eller fondsbestemmelser, at investorfradragsfondens investeringspolitik er at investere i små og mellemstore selskaber, som opfylder betingelserne i investorfradragsloven for
investorfradragsfondes investering i målselskaber.

§ 154 b. Hvis investorfradragsfonden er etableret som en åben fond, skal minimum
70 pct. af hvert kapitalindskud i fonden være investeret i målselskaber,
inden for 1 år efter at fonden har modtaget indskuddet. Hvis fonden er etableret
som en lukket fond, skal minimum 70 pct. af den indskudte kapital i fonden være investeret i målselskaber, inden for 1 år efter at fondens tegningsperiode er udløbet. Fonden skal ændre investeringspolitik og navn eller afvikles, når den ikke længere opfylder kravene i 1. eller 2. pkt. Fonden skal påbegynde ændring af  investeringspolitik og navn eller afvikling, senest 10 hverdage efter at fonden har opdaget, at kravene i 1. eller 2. pkt. ikke er opfyldt.
 Stk. 2. En investorfradragsfond må højst placere 15 pct. af sin indskudte kapital i ét målselskab ved den første investering i målselskabet. En investorfradragsfond kan uanset 1. pkt. foretage opfølgende investeringer i målselskabet. En opfølgende investering kan tidligst foretages 6 måneder efter den første investering i målselskabet. Investorfradragsfonden skal på tidspunktet for den opfølgende investering i målselskabet have investeret minimum 30 pct. af sin indskudte kapital i minimum fire andre målselskaber.
 Stk. 3. Den del af den indskudte kapital, som ikke er investeret i målselskaber, skal placeres i aktiver, som er angivet i 4. pkt. Hvis investorfradragsfonden er etableret som en åben fond, kan højst 30 pct. af et kapitalindskud være placeret i aktiver som angivet i 4. pkt., efter 1 år fra indskuddet i investorfradragsfonden er modtaget. Hvis investorfradragsfonden er etableret som en lukket fond, kan højst 30 pct. af den indskudte kapital være placeret i aktiver som angivet i 4. pkt. efter 1 år fra tegningsperiodens udløb. I de i 1.-3. pkt. nævnte tilfælde kan den indskudte kapital i investorfradragsfonden placeres i 

1) aktier og obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked,

2) andele i kollektive investeringsordninger, som er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v., og som er
optaget til handel på et reguleret marked, eller

3) indskud i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et tredjeland, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler,
som Finanstilsynet anser for at være mindst lige så strenge som EU-reguleringen, såfremt indskuddene er på anfordringsvilkår eller kan trækkes tilbage eller forfalde
inden for højst 12 måneder.

Stk. 4. En investorfradragsfond må ikke yde lån til eller stille garanti for tredjemand.
Stk. 5. En investorfradragsfond må ikke optage lån.