Bog: AB 18 - Lovkommentar
1.556,00 kr. 1.945,00 kr. inkl. moms

AB 18 benyttes som aftalegrundlag i stort set alle professionelle byggerier i Danmark. Aftalegrundlaget danner rammen for det daglige arbejde for mange mennesker med forskellige kompetencer.


Bygger bro mellem jura og praksis
Kommentarerne til AB 18 har det klare formål at lukke hullet mellem juraen og den praktiske hverdag i byggeriet. Bogen er anderledes end traditionelle lovkommentarer, fordi den i højere grad end tidligere publikationer inddrager konkrete og praktiske dokumenter – for eksempel Ydelsesbeskrivelserne, IKT-aftaler og Molio-Anvisninger (tidligere BIPS).

Store dele af entrepriseretten er velbeskrevet i forvejen. Derfor fokuserer bogen også på de entrepriseretlige emner, der ikke allerede er gennembearbejdet i den juridiske litteratur som eksempelvis forsinkelse. Bogens indhold er vægtet og vinklet ud fra byggeriets virkelighed og er baseret på et praktisk udgangspunkt, men er samtidig solidt og stærkt funderet i det juridiske.

Den praktiske indgangsvinkel kombineret med nye og anderledes vinkler på stoffet gør bogen til et aktuelt indspark i den entrepriseretlige litteratur.

Vision med bogen
En af kongstankerne bag bogen er ikke at lade tidligere publikationer diktere, hvilke emner der er vigtige at berøre og kommentere på. Forfatterne har været bevidste om at opnå en jævn fordeling af viden ud fra byggeriets daglige problemstillinger.

Målgruppe
Bogen henvender sig til byggeriet som helhed. Den er til jurastuderende, advokater, interne jurister i byggebranchen, bygherrer, tekniske rådgivere, entreprenører og andre, der har interesse for eller berøringsflade med entrepriseretten.

Om forfatterne
Anders Jost Buch, advokat, ph.d., er Inspiration and Innovation Lead hos Molt Wengel og har igennem mange års erfaring et indgående kendskab til byggebranchen. I det daglige lægger Anders vægt på, at der hele tiden er udvikling og fokus på effektiviseringer. Han er derfor ikke bleg for at indtænke nye løsninger og innovere i byggebranchen.

Anders er derudover forfatter til en række bøger og artikler samt erhvervs-ph.d. i entrepriseretslige mangler.

”Jeg er i høj grad motiveret af udvikling i ordets bredeste forstand, så uanset om det er udvikling af relationer, samarbejdsformer, organisationer eller kompetencer, er det en drivkraft for mig.”

--

Anja Ristorp Heidelberg er advokat og Concept Excellence Lead hos Molt Wengel. Hun har sine styrker inden for rådgivning og det strategiske samarbejde med bygherrer og tekniske rådgivere i byggeriet.

Hos Molt Wengel udvikler, implementerer og forfiner hun juridiske koncepter for at sikre en hurtig eksekvering af sager med et højt fagligt niveau. For Anja er samarbejdet og det at lykkes i fællesskab i byggebranchen det vigtigste.

”For mig er det ikke tvisten, der er interessant. Det interessante er at finde en måde at gøre tingene på, så vi undgår tvisterne.”

--

Heidi Melchiorsen er advokat, LL.M, og Head of Legal Team II hos Molt Wengel. Hendes store styrker ligger i løsning af komplekse tvister og rådgivning om kontraktforhold i dansk og international kontekst.

Heidi har beskæftiget sig med entrepriseret og AB regelsættene i en længere årrække, og har solid erfaring inden for blandt andet tvisteløsning, samarbejdsformer og projekteringsprocessen. Derudover er hun en erfaren underviser i entrepriseret.

Jeg rådgiver ud fra en grundlæggende forståelse for, hvad byggeriets parter har brug for. Min forståelse er baseret på omfattende erfaring og en indgående interesse for og nysgerrighed i forhold til bygge- og anlægsbranchen og dens aktører.”

--

Christian Molt Wengel er advokat og Strategic Advisory Lead hos Molt Wengel. Han har i over 20 år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter af entrepriseretten. En erfaring Christian trækker på dels, når han hjælper med at fastlægge strategien for et succesfuldt projekt dels, når han træder til og løser sager, hvor de fleste giver op.

Christian deltager endvidere i forskningsprojektet Digital Entrepriseret ved Københavns Universitet.

”Mit fundament er entrepriseretten kombineret med en indsigt i og forståelse for bygge- og anlægsbranchens udfordringer og muligheder. Jeg forsøger hver dag at gøre en mærkbar forskel for byggeriets parter – uanset om det er på strategisk eller operationelt niveau.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse

- Almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)
Kapitel A. Aftalegrundlaget
Kapitel B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
Kapitel C. Udførelse af entreprisen
Kapitel D. Betaling
Kapitel E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Kapitel F. Aflevering
Kapitel G. Mangler
Kapitel H. 1- og 5-års eftersyn
Kapitel I. Ophævelse
Kapitel J. Tvister

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag fra bogen

1.1 AB 18 som retskilde og udfyldende entrepriseret

Entrepriserettens område er ikke reguleret af lov. Langt de fleste tvister afgøres ved voldgiftsretter, og derfor er retspraksis på det entrepriseretlige område begrænset. Det indebærer, at flere af de klassiske retskilder (lov, lovforarbejder og retspraksis) kun i begrænset omfang kan bidrage til forståelsen af entrepriserettens område, jf. Iversen: Entrepriseretten, s. 48 ff.
 Det står derfor som udgangspunkt parterne frit for at aftale, hvad de vil i entrepriseaftalen. Entrepriseaftaler skal dog selvsagt overholde præceptive  lovreguleringer, f.eks. aftalelovens kapitel 3 om ugyldige aftaler, og må fortolkes og udfyldes på grundlag af almindelige obligationsretlige grundsætninger, jf. Iversen: Entrepriseretten, s. 54 ff.  AB 18 udgør ikke udfyldende entrepriseret, men svarer i mange tilfælde til de udfyldende, entrepriseretlige regler, jf. AB 18-Betænkningen,
s. 13:

”En del af bestemmelserne i AB-systemet svarer til, hvad der ville gælde efter almindelige obligationsretlige eller entrepriseretlige regler, og disse regler gælder derfor også i tilfælde, hvor de ikke er aftalt for den konkrete opgave. Det er imidlertid alene en følge af indholdet af de almindeligt gældende regler. Der er ikke tale om, at bestemmelserne i AB-systemet har karakter af udfyldende regler.”

Det citerede underdriver formentlig den betydning, AB 18 og dens forgængere
har for dannelsen og udviklingen af de udfyldende, entrepriseretlig regler. Det skyldes ikke mindst, at AB 18 må forventes at danne grundlag for så langt de fleste entrepriseaftaler, herunder ikke mindst stort set alle offentlige entrepriseaftaler.
 For offentlige bygherrer gælder et brug eller forklar-princip, der skal sikre, at AB’erne så vidt muligt bruges uden fravigelser, jf. Boligministerens svar af 21. december 2018 på Boligudvalgets spørgsmål 146.
 Der er med andre ord stadig en forventning til, at offentlige bygherrer anvender AB 18, og det må lægges til grund, at AB 18 stadig vil blive anvendt i op imod 90 % af alle entrepriseforhold, sml. om udbredelsen af AB 92 Iversen: Entrepriseretten, s. 51.   Iversen: Entrepriseretten, s. 52, argumenterer videre for, at de betænkninger,
der knytter sig til AB-systemet, må sidestilles med en sagkyndig betænkning, der dog ikke har karakter af egentlige lovbemærkninger.
 De udfyldende entrepriseretlige regler er løbende og grundigt behandlet af Iversen: Entrepriseretten, mens samme forfatter i T:BB 2003.480 giver en overordnet gennemgang af, hvorvidt reglerne i AB 92 udtrykker for almindelige entrepriseretlige regler.