Bog: Lov om finansiel virksomhed
2.076,00 kr. 2.595,00 kr. inkl. moms

Et praktisk og detaljeret opslagsværk

Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 5. udgave, er den eneste bog, der omfatter hele loven.

Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret. De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant praksis, herunder afgørelser.

Med hjemmel i loven er der udstedt et stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I kommentaren er disse omtalt, hvor de har større betydning for forståelsen af lovens bestemmelser.

Nyt i 5. udgave

Lovgivningen ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til, hvorfor en ny udgave er påkrævet. Af særlige ændringer kan fremhæves regler om aktivt ejerskab, der medfører krav om politikker og oplysningspligter for aktører på området, herunder institutionelle investorer.

Om forfatterne

Thomas Brenøe er cand.jur. og MBA og arbejder som vicedirektør hos Forsikring & Pension. Han har tidligere bestridt ledende stillinger i Finanstilsynet, Pengeinstitutankenævnet og i den finansielle sektor. Desuden har han arbejdet som advokat og været konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Merete Hjetting er cand. jur og arbejder som juridisk chefkonsulent og databeskyttelsesrådgiver i Finansiel Stabilitet. Før da arbejdede hun i en årrække som kontorchef i Finansrådet og Realkreditrådet. Merete har tidligere arbejdet i Finanstilsynet og Pengeinstitutankenævnet.

Marianne Simonsen er cand. jur og direktør i Finansiel Stabilitet med ansvar for jura og kredit. Marianne har tidligere været ansat som Chief Compliance Officer hos FIH Erhvervsbank. Hun har desuden arbejdet en årrække i Finanstilsynet og har bestalling som advokat.

Malene Stadil er cand. jur og arbejder som strategisk leder i Nordea med ansvar for blandt andet risikostyring og implementering af regulering. Før da arbejdede hun i en årrække som chef i Danske Banks juridiske afdelinger. Malene har tidligere arbejdet i Finanstilsynet og var oprindelig advokat.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bogens indhold

Afsnit I: Generelle bestemmelser
Afsnit II: Tilladelse, eneret, virksomhedsområde og udenlandske institutter
Afsnit III: God skik m.v.
Afsnit IV: Ejerforhold og ledelse m.v.
Afsnit V: Finansielle virksomheders kapitalforhold
Afsnit VI: Årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud
Afsnit VII: Indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed
Afsnit VIII: Særlige regler for forsikringsselskaber
Afsnit VIII a
Afsnit IX: Særlige regler for systemisk vigtige finansielle institutter og globalt systemisk vigtige finansielle institutter
Afsnit IX a: Penge- og Pensionspanelet
Afsnit X: Sparevirksomheder
Afsnit X a: Investeringsrådgivere
Afsnit X b: Kreditvurderingsbureauer
Afsnit X c: Fælles datacentraler
Afsnit X d: Det Systemiske Risikoråd
Afsnit X e: Fastsættelse af referencerenter
Afsnit X f: CO2-kvotebydere
Afsnit X g: ISPV’er (Insurance Special Purpose Vehicles)
Afsnit X h: STS-certificeringsbureauer
Afsnit XI: Tilsyn og afgifter
Afsnit XII: Straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
Bilag 1-8

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uddrag fra bogen:

Afsnit I

Generelle bestemmelser

Afsnittet fastlægger lovens anvendelsesområde og definerer en række begreber, der anvendes i loven. Endvidere indeholder afsnittet bestemmelser om anvendelse af digital kommunikation. Loven regulerer finansielle virksomheder, som i loven er defineret som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber. Loven indeholder endvidere en række bestemmelser, der retter sig mod sparevirksomheder og kreditvurderingsbureauer, fælles datacentraler, CO2 -kvotebydere, ISPV’er og STS-certificeringsbureauer.

Loven indebærer, at de pågældende virksomheder er under offentligretligt tilsyn, hvor Finanstilsynet fører tilsyn med lovens overholdelse. Virksomhederne vil tillige kunne være underlagt en række andre love. Som eksempler kan særligt nævnes dele af selskabsloven, konkursloven og databeskyttelsesloven samt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Finansielle virksomheder, der driver virksomhed som værdipapirhandlere, vil også være omfattet af en række bestemmelser i Kapitalmarkedsloven, ligesom realkreditinstitutter vil være omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Derudover indeholder loven en række bestemmelser, som retter sig mod virksomhedernes ejere, ledelse, revision og medarbejdere.

Kapitel 1

Anvendelsesområde

Generelle regler om anvendelsesområde

§ 1. Denne lov finder anvendelse på finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, samt virksomhed omfattet af stk. 2-13 og 16.

Stk. 2. For finansielle holdingvirksomheder[1] og forsikringsholdingvirksomheder
[2] finder §§ 6, 6 a, og 6 b, § 43, stk. 1, kapitel 7, § 64, stk. 3, §§ 70 og 71, § 75, § 79 a, § 117, 175 a og 179-181, kapitel 13, §§ 344, 345, 346 og 347-348 a, § 350, stk. 4, §§ 355 og 357, § 361, stk. 1, nr. 3 og 9, og stk. 2, § 368, stk. 2 og 3, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, og §§ 369, 370, 372, 373, 373 a og 374 anvendelse. For finansielle holdingvirksomheder
finder § 46, stk. 2 og 3, § 64 c, stk. 5, jf. stk. 1 og 4, § 71 b, §§ 77 a-77 d, §§ 170-175, §§ 176-178, § 266, stk. 2, § 274, stk. 3, og §§ 310, 312, 313 og313 b desuden anvendelse. For forsikringsholdingvirksomheder finder §§ 175 b og 175 c desuden anvendelse. For finansielle holdingvirksomheder finder §§ 71 b, 177 a og 182 b-182 f, § 245 a, stk. 3, §§ 245 b, 260 og 271, § 274, stk. 4, og § 344 d desuden anvendelse. For blandede holdingvirksomheder finder § 264, stk. 3, nr. 11, §§ 344 og 345, § 347, stk. 1, og §§ 355, 372 og 373 desuden anvendelse.

Stk. 3. [3] Loven finder anvendelse [4] på filialer her i landet af kreditinstitutter,
investeringsselskaber, administrationsselskaber og forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område [5], med de afvigelser, som filialforholdet
nødvendiggør, eller som er fastsat i eller i henhold til international aftale. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om virksomhedens indretning for filialer omfattet af 1. pkt., herunder regler om kapitalforhold m.v.[6] Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om, at filialer omfattet af 1. pkt. skal udøve deres aktiviteter i et datterselskab. [7] Selskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i 1. pkt. nævnte filialer. [8]

Stk. 4. [9] For filialer her i landet af udenlandske virksomheder, der er meddelt
tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område[10], finder §§ 6, 6 a, 6 b, 30, 32, 34-36, 43, 44, 47-48 a, 50-60, 344 og 345, § 347, stk. 1-3, 5 og 7, §§ 347 c og 348, § 352, stk. 2, 354 a, 360, 363 a, 368-370 og §§ 373-374 anvendelse[11]. For filialer her i landet af kreditinstitutter finder § 152 a, stk. 2, 2. pkt., anvendelse. For filialer her i landet af en udenlandsk virksomhed, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, finder § 347 a endvidere anvendelse.