Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret
1.348,00 kr. 1.685,00 kr. inkl. moms

Afhandling om de regler i dansk og international skatteret, der regulerer priserne for koncerninterne transaktioner. Især fokuserer forfatteren på såkaldt transfer pricing i multinationale koncerner. Han giver en detaljeret komparativ analyse af armslængdeprincippet i hhv. dansk og amerikansk skatteret samt OECD’s Modeloverenskomst og Transfer Pricing Guidelines.

Han inddrager også tysk, svensk og norsk skatteret, og desuden bliver EU skatteretlige aspekter af armslængdeprincippet analyseret.

Som den første af sin slags analyserer bogen mere end 750 danske og internationale skattesager. Blandt andet de væsentlige præjudikater i international retspraksis om transfer pricing. Bogen munder ud i en analyse af de retlige og økonomiske problemer, som multinationale koncerner står over for, når de bruger armslængdeprincippet i en globaliseret økonomi.

Udover en generel indledning og afslutning gennemgår bogen:

  • Retsgrundlaget for armslængdeprincippet
  • Armslængdeprincippets begrebsindhold
  • Generelle armslængderegler
  • Specielle armslængderegler
  • Armslængdemetoder

Bogen er velegnet for både praktikere og teoretikere.

Om forfatteren

Forfatteren er cand.merc.jur., Jens Wittendorff, partner i Deloitte. Bogen bygger på hans afhandling.