Bog: Revision i praksis: Eksempelsamling
909,00 kr. 1.136,25 kr. inkl. moms

Sådan foretages en revision

Revision i praksis - Eksempelsamling indeholder konkrete og fuldstændige eksempler på revisionsdokumentation. Disse praktiske eksempler tager primært udgangspunkt i den gennemgående fiktive casevirksomhed Danbil A/S og Danbil-koncernen og giver et konkret billede af, hvordan en revision foretages og dokumenteres i praksis.

Udvalgte eksempler er f.eks. kunde- og opgaveaccept, aftalebreve, notater om den overordnede revisionsstrategi og forståelsen af virksomhedens kontroller, revisionsplaner og arbejdspapirer for revisionen af udvalgte områder, afsluttende notater, management letter og protokollater mv.

Til eksempelsamlingen hører bogen Revision i praksis - Planlægning, udførelse, konklusion, der giver læseren indblik i revisionsprocessens praktiske forløb. Forfatterne viser trin for trin, hvordan revisionsstandernes og lovgivningens krav til en revision omsættes til praksis.

Ønsker du at bestille både Revision i praksis – Planlægning, udførelse, konklusion og Revision i praksis - Eksempelsamling som et samlet pakketilbud, kan dette bestilles hos kundeservice via e-mail: kundeservice@karnovgroup.com eller telefon 33 740 740.

Henvis til bestillingsnummer: 61941374
Prisen på pakketilbuddet er: 1.572 kr. ekskl. moms.

Målgruppe

Revision i praksis - Eksempelsamling er et værktøj, som praktiserende revisorer såvel som studerende kan anvende som inspiration til, hvorledes lovgivning og revisionsstandarder omsættes til praksis.

Om forfatterne

Forfatterne er de statsautoriserede revisorer Martin Samuelsen, Christina Maria Davidsen, Sumit Sudan og Henrik Parker.

Uddrag af kapitel 1 (læs hele uddraget)

1.1 Bogens opbygning
Bogen består af 2 separate dele, en teoridel og en eksempelsamling.

Teoridelen af bogen er opbygget således, at den i store træk følger revisionsprocessen illustreret i “roadmappet” i figur 1.2.1. I tillæg hertil, er teoridelen suppleret med en gennemgang af følgende udvalgte emner inden for revision: Revisionsbevis (kapitel 2), “hardclose” (kapitel 6), førstegangsrevisionsopgaver (kapitel 10), besvigelser og afrapportring af økonomiske forbrydelser (kapitel 11), revision af generelle it-kontroller (kapitel 12), koncernrevision (kapitel 13), digitalisering af revisionsprocessen (kapitel 14), uafhængighed i PIE-virksomheder (kapitel 15) og hvidvask (kapitel 16). Teoridelen af bogen indeholder dog også praktiske eksempler, men disse er kortere og ikke så omfattende som de eksempler der er medtaget i eksempelsamlingen, jf. afsnit 1.3 og 1.4.

1.2 Roadmap over revisionsprocessen
Roadmappet i figur 1.2.1 viser de centrale faser i revisionsprocessen med angivelse af de vigtigste opgaver, som revisor skal iagttage for hver fase. Revisionens hovedfaser sammensætter sig af:

  • Handlinger der skal udføres inden opstart af opgaven, i form af kunde- og opgaveaccept, udarbejdelse af revisionsaftale mv. Disse handlinger gennemgås i kapitel 3.
  • Udførelse af risikovurderingshandlinger med henblik på at identificere risici for at der forekommer væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og herefter planlægning af de revisionshandlinger, som imødegår de identificerede risici. Disse handlinger gennemgås i kapitel 4.
  • Udførelse af de planlagte revisionshandlinger i form af test af kontroller og substansrevision, med henblik på at opnå revisionsbevis for, at de risici, som blev identificeret i forbindelse med risikovurderingshandlingerne, ikke har resulteret i væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Disse handlinger gennemgås i kapitel 5 og 7.
  • Afsluttende handlinger og konklusion på, hvorvidt revisor på baggrund af de udførte revisionshandlinger har opnået høj grad af sikkerhed for, at de identificerede risici ikke har resulteret i væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Disse handlinger gennemgås i kapitel 8.
  • Revisionspåtegning på årsregnskabet, hvori der konkluderes på, om revisor har opnået høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation. Endvidere rapportering i form af management letter til den daglige ledelse og revisionsprotokollet til den øverste ledelse om forhold og observationer i forbindelse med revisionen. Revisors rapportering gennemgås i kapitel 9.

Revisionen følger som udgangspunkt hovedfaserne illustreret i figur 1.2.1. Dog udføres mange handlinger sideløbende. Endvidere kan der ske ændringer til planlagte revisionshandlinger under hele revisionen. Identificeres der eksempelvis en ny risiko i forbindelse med test af kontroller eller substansrevisionen, skal revisor revurdere sin risikovurdering og de planlagte revisionshandlinger, og muligvis udføre yderligere revisionshandlinger end oprindeligt planlagt.