Online bog: Egne aktier
433,00 kr. 541,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

En grundig indføring i Egne aktier

Formålet med ”Egne aktier” er at give en samlet fremstilling af de regler og problemstillinger, der knytter sig til aktieselskabers erhvervelse, besiddelse og afhændelse af egne aktier. Herudover er det formålet at give læseren en indføring i egne aktier fra et økonomisk og et historisk perspektiv.

I tillæg til en indføring i gældende ret på det selskabsretlige, børsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige område, gives læser en grundig indføring i de hensyn, der ligger bag reguleringen af egne aktier, således at læser, udover at blive sat ind i gældende ret, tillige bibringes en forståelse for den bagvedliggende hensynsafvejning.

Området ”Egne aktier” er stærkt påvirket af EU-retten, og bogen beskæftiger sig derfor indgående med det EU-retlige regelsæt og de EU-retlige perspektiver.

Målgruppe 

Bogen er forskningsbaseret, og retter sig mod advokater, revisorer, virksomhedsjurister, rådgivere, konsulenter og andre, der beskæftiger sig med selskabs-, børs- og finansieringsret.

Anmeldelse af bogen 

Uddrag af en anmeldelse, som er bragt i UfR nr. 17/2020, side 123 og som er skrevet af Jesper Lau Hansen:

"...Værket er en lille perle, der belyser egne aktier selskabs-, børs-, regnskabs- og skatteretligt samt giver et økonomisk perspektiv med eksempler fra større børsselskabers tilbagekøbspolitik. Alle forfattere er eksperter på deres område, og hovedparten af værket er skrevet af Lilja, der også er redaktør. Værket gennemgår koncentreret og dermed kortfattet de nævnte juridiske discipliner. De relevante problemstillinger bliver gennemgået, og selvom fokus er på egne aktier, opnår læseren også en hurtig rundtur i de mere grundlæggende forhold inden for de berørte discipliner. På den måde opnås også en bred orientering, der rækker længere end blot retsstillingen for egne aktier. Læseren får således indblik i de selskabsretlige regler om aktiers omsættelighed og begrænsninger heri; selskabers kapitalforhold, som tillige belyses (drifts-)økonomisk; børsrettens regler om markedsmisbrug; samt regnskabs- og skatterettens behandling af kapitalandele. Det er oplysende på meget kort plads.
Den praktiske og meget fokuserede orientering gør, at værket ikke dvæler ved mere abstrakte spørgsmål. Gennemgangen af de forskellige problemer holder sig til det praktisk vigtige og med beskeden brug af retspraksis. EU-retten inddrages, men beskedent. En række bilag gengiver centrale bestemmelser, f.eks. fra EU-retten, men virker ikke strengt nødvendige..."

Om forfatterne

Troels Michael Lilja, lektor, ph.d., CBS LAW er redaktør og har udarbejdet kapitlerne 1, 3, 4, 5, 6 og 8, Claus Parum, lektor, ph.d., CBS har udarbejdet kapitel 2, David Moalem, ph.d., advokat og partner, Bech-Bruun har udarbejdet kapitel 7, Birka Wendy Mouritzen, advokat og Thomas Frøbert, advokat og partner, begge Bech-Bruun har udarbejdet kapitel 9.

Bogens overordnede systematik er blevet til i samarbejde mellem alle forfattere. De enkelte forfattere er dog alene ansvarlige for de synspunkter, der fremføres i de af den enkelte udarbejdede kapitler.