Bog: Straffeprocessuel Oversigt
828,00 kr. 1.035,00 kr. inkl. moms

I forbindelse med udgivelsen af 1. udgaven af Straffeprocessuel oversigt i 2009 skrev nu afdøde landsdommer Holger Kallehauge til forfatteren bl.a.: ”Ideen bag bogen er også helt rigtig. Den må alle domstolsjurister have på deres skrivebord. Ingen kan huske alle disse mange frister. Bogen vil blive slidt hurtigt op og kalde på en revideret udgave i løbet af få år.”

Denne reviderede udgave foreligger nu. 2. udgaven af Straffeprocessuel oversigt indeholder ligesom 1. udgaven oversigt over regler om fremgangsmåde, frister og betingelser med hensyn til anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb og lovregulerede efterforskningsskridt. Fremstillingen er ajourført med hensyn til lovændringer og retspraksis siden 2009.

Bogen indeholder en sammenfatning af de frister, der gælder vedrørende forskellige straffeprocessuelle tvangsindgreb og retsskridt, såsom iværksættelse af anke og kære, og er forsynet med et lovregister, et domsregister og et fyldigt stikordsregister.

Om forfatteren

Jørgen Jochimsen har været ansat ved domstolene i 30 år, heraf 20 år som landsdommer, senest som retsformand ved Vestre Landsret. Forfatteren har skrevet en række bøger om straffeprocessuelle emner, senest ”Bevisførelse i retssager” (2012), ”Hovedforhandling i straffesager” (3. udg. i 2014) og ”Grundlovsforhøret” (2. udg. i 2015).

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Efterforskningsskridt og tvangsindgreb
1.1. AFHØRING OG SIGTELSE
1.2. ANHOLDELSE
1.3. VARETÆGTSFÆNGSLING
1.4. INDGREB I MEDDELELSESHEMMELIGHEDEN
1.5. OBSERVATION
1.6. TELEOBSERVATION
1.7. DATAAFLÆSNING
1.8. FORSTYRRELSE ELLER AFBRYDELSE AF RADIOELLER TELEKOMMUNIKATION
1.9. LEGEMSINDGREB
1.10. RANSAGNING
1.11. BESLAGLÆGGELSE
1.12. EDITION
1.13. FOREVISNING AF FOTOGRAFIER
1.14. KONFRONTATION
1.15. OFFENTLIGGØRELSE AF SIGNALEMENT OG OFFENTLIG EFTERLYSNING
1.16. INDGREB OVER FOR PERSONER UNDER 15 ÅR
1.17. ANVENDELSE AF AGENTER
1.18. FORURETTEDE
1.19. TVISTIGHEDER OM EFTERFORSKNINGSSKRIDT MV. OG RETSMØDER UNDER EFTERFORSKNINGEN

Kapitel 2 - Beskikkelse af forsvarer og beskikkelse af advokat
2.1. BESKIKKELSE AF FORSVARER
2.2. BESKIKKELSE AF ADVOKAT

Kapitel 3 - Sager, der behandles uden medvirken af domsmænd
3.1. TILSTÅELSESSAGER
3.2. KAPITEL 80-SAGER

Kapitel 4 - Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i første instans
4.1. ANKLAGESKRIFT OG BEVISFORTEGNELSE
4.2. ANTICIPERET BEVISFØRELSE
4.3. RETSMØDE INDEN HOVEDFORHANDLINGEN

Kapitel 5 - Hovedforhandling i første instans
5.1. DOMSMANDSSAGER
5.2. NÆVNINGESAGER

Kapitel 6 - Iværksættelse af anke
6.1. ANKE TIL LANDSRET
6.2. ANKE TIL HØJESTERET

Kapitel 7 - Iværksættelse af kære
7.1. KÆRE TIL LANDSRET
7.2. KÆRE TIL HØJESTERET
7.3. KÆRE TIL DEN SÆRLIGE KLAGERET
7.4. IVÆRKSÆTTELSE AF KÆRE
7.5. KÆREFRISTER
7.6. BEHANDLING AF KÆREMÅLET
7.7. KÆRE AF AFGØRELSE OM FRIHEDSBERØVELSE EFTER UDLÆNDINGELOVENS § 36

Kapitel 8 - Genoptagelse af straffesager
8.1. BEGÆRING OM GENOPTAGELSE AF SAG PÅDØMT VED HØJESTERET ELLER VED LANDSRET
8.2. BEGÆRING OM RETSFORFØLGNING I SAG, HVOR TILTALTE ER FRIFUNDET VED EN UDENLANDSK DOMSTOL
8.3. GENOPTAGELSE AF UDEBLIVELSESSAGER

Kapitel 9 - Fuldbyrdelse af strafferetlige afgørelser
9.1. FULDBYRDELSE AF STRAFFEDOMME
9.2. FULDBYRDELSE AF VISSE STRAFFERETLIGE AFGØRELSER I DEN EUROPÆISKE UNION

Kapitel 10 - Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning
10.1. FREMSÆTTELSE AF KRAV
10.2. INDBRINGELSE AF ERSTATNINGSKRAVET FOR RETTEN

Kapitel 11 - Oversigt over frister
11.1. AFHØRING OG SIGTELSE
11.2. ANHOLDELS
11.3. ANDRE REGLER, DER HJEMLER FRIHEDSBERØVELSE I RELATION TIL BEHANDLING AF STRAFFESAGER
11.4. POLITILOVEN
11.5. UDLÆNDINGELOVEN
11.6. LOV OM TILHOLD, OPHOLDSFORBUD OG BORTVISNING
11.7. UDLEVERINGSLOVEN
11.8. VARETÆGTSFÆNGSLING
11.9. VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION
11.10. INDGREB I MEDDELELSESHEMMELIGHEDEN
11.11. OBSERVATION
11.12. TELEOBSERVATION
11.13. DATAAFLÆSNING
11.14. FORSTYRRELSE ELLER AFBRYDELSE AF RADIOELLER TELEKOMMUNIKATION
11.15. LEGEMSINDGREB
11.16. RANSAGNING
11.17. BESLAGLÆGGELSE
11.18. EDITION
11.19. FOREVISNING AF FOTOGRAFI
11.20. AGENTVIRKSOMHED
11.21. FORSVARET
11.22. BEVISBEGÆRINGER
11.23. RETSMØDER
11.24. DOMSAFSIGELSE
11.25. NÆVNINGESAGER
11.26. ANKE
11.27. KÆRE
11.28. GENOPTAGELSE
11.29. FULDBYRDELSE
11.30. ERSTATNINGSKRAV I ANLEDNING AF STRAFFERETLIG FORFØLGNING