Bog: Vandløbssager i den kommunale taksationskommision - i en retlig belysning
598,00 kr. 747,50 kr. inkl. moms

Vandløbssager i den kommunale taksationskommission - i en retlig belysning

Denne bog giver en indsigt i reglerne for vandløbssagernes gang i den kommunale taksationskommission.

Bogen bygger på en afhandling, hvis formål har været at analysere vandløbssagerne i den kommunale taksationskommission, her forstået taksations- og overtaksationskommissionerne. En undersøgelse, der har haft som mål at redegøre for hvilke regler, der gælder for vandløbssagernes gang i taksationskommissionen, og hvilke krav disse stiller til vandløbssagernes behandling.  

I bogen inddrages praksis fra taksationskommissionen, ligesom der også ses på vandløbsmyndighedens rolle i forhold til vandløbssagerne. Bogen indeholder derudover en gennemgang af de udvalgs betænkninger, der lå til grund for, at vandløbssagerne blev overført til kommissionen ved landvæsensretternes nedlæggelse.

Målgruppe

Bogen henvender sig bl.a. til kommuner, virksomheder, landbrugsrådgivere og jurister, der har eller har haft sager i den kommunale taksationskommission.

Primært er bogen tænkt som et opslagsværk for praktikeren, men er relevant for alle med interesse inden for området.

Om forfatteren

Vibe Thimgaard Knoop er cand.jur., ph.d. og arbejder som adjunkt ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Hun underviser og forsker i forvaltningsret, miljøret og miljøret i forhold til andre fagdiscipliner såsom erstatningsret.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del I. Indledning
Kapitel 1 - Introduktion
Kapitel 2 - Baggrund

Del II. Organisatorisk placering
Kapitel 3 - Lovgivning
Kapitel 4 - Kendelser
Kapitel 5 - Takserende myndigheder
Kapitel 6 - Decentraliseret versus dekoncentreret

Del III. Sagens ramme
Kapitel 7 - Vandløbsdokumenter
Kapitel 8 - Sagens oplysning
Kapitel 9 - Klagemuligheder
Kapitel 10 - Kommissionens sagkundskab

Del IV. Afsluttende del
Kapitel 11 - Afsluttende sammenfatning

Uddrag fra bogen (læs hele uddraget)

1. Området for afhandlingens undersøgelse

1.1. Vandløbssager i taksationskommissionen
Den kommunale taksationskommission og de vandløbssager, der behandles i kommissionen, er udgangspunktet for afhandlingen. Vandløbssagerne i den kommunale taksationskommission vedrører reguleringen af vandløb og de tvister, der kan opstå i forbindelse hermed. De mest profilerede vandløbssager er tilfælde, hvor offentlige vandløb ikke vedligeholdes og derfor oversvømmer og ødelægger de omkringliggende landmænds marker. Det er ofte landbrugets interesseorganisationer, der sikrer en vis opmærksomhed i offentligheden i forbindelse med disse erstatningssager.
 For et landbrugsland som Danmark har det naturligvis økonomisk betydning for landbruget, om landmændenes afgrøder ødelægges, og i de tilfælde, hvor de ødelægges, om landmændene kan få afgrøderne erstattet eller ej. For den enkelte husejer har det betydning, om der er et nedgravet rørlagt vandløb på deres grund, der forårsager oversvømmelse på naboejendommen med et erstatningskrav til følge. Det skyldes især, at de færreste husejere er bekendt med, hvorvidt der under deres græsplæner er et rørlagt vandløb, og dermed også savner viden om, at der påhviler dem en vedligeholdelsespligt. Når flere lodsejere bliver pålagt at være med til at betale for et vandløbs vedligeholdelse, har det betydning for de enkelte lodsejere, hvor meget disse skal bidrage med hver især, og om fordelingen af udgifterne er rimelig og kan accepteres af lodsejerne.
 I forhold til de enkelte kommuner har det betydning, om der er klarhed og enighed om de regler og procedurer, der er ved vandløbssagerne i den kommunale taksationskommission, da manglende klarhed kan medføre forkerte beslutninger og utilsigtede regelbrud. Der er 15 kommunale taksationskommissioner og syv overtaksationskommissioner, der alle er fordelt efter stedlige kriterier (geografisk) i landet.
 Vandløbssagerne er en ny sagstype i den kommunale taksationskommission, da vandløbssagerne ved nedlæggelsen af landvæsensretterne i 2001 blev overført til kommissionerne. Det var ikke tilfældigt, at vandløbssagerne blev overført til kommissionerne. Det skete på baggrund af flere undersøgelser af landvæsensretterne, vandløbssagernes karakteristika og de behov, disse sager havde. På baggrund heraf blev taksationskommissionerne valgt som det bedste sted at placere vandløbssagerne.
 De undersøgelser, der vil blive foretaget i afhandlingen, vil klarlægge, hvilke regler der er gældende for den kommunale taksationskommissions virke for vandløbssagerne, og undersøge, om reglerne bliver efterlevet på samme måde i den kommunale taksationskommissions forskellige kommissioner, og om de er pligtige hertil.
 I afhandlingen vil det blive skitseret, hvilke typer af vandløbssager der behandles i den kommunale taksationskommission, og hvilke organisatoriske og processuelle regler der er gældende for vandløbssagerne, samt om den kommunale taksationskommission efterlever disse regler.
 Ønsket med disse undersøgelser er først at redegøre for den organisatoriske placering for dernæst at redegøre for den retlige ramme, der er gældende for vandløbssagerne i den kommunale taksationskommission. Slutteligt er det ønsket at undersøge, om der er harmoni mellem, hvilke organisatoriske regler og processuelle regler den kommunale taksationskommission er underlagt og den praktiske opfattelse og ageren i den kommunale taksationskommission. Undersøgelserne heraf vil blive set i forhold til de kriterier og hensyn, der bevirkede, at det blev anbefalet, at vandløbssagerne blev placeret i taksationskommissionerne.
 Det forskningsspørgsmål, som ønskes besvaret ved afhandlingen, placerer sig således primært inden for det offentlige retsområde, herunder primært forvaltningsretten og herunder miljøretten. Afhandlingen ønsker således at stille spørgsmålet:

Hvilken retlig ramme er der for vandløbssagerne i den kommunale taksationskommission?