Regnskabsanalyse for beslutningstagere
674,00 kr. 842,50 kr. inkl. moms

Bogen giver læseren et indblik i, hvordan regnskabsanalysen kan anvendes af beslutningstagere i arbejdet med værdiansættelse, kreditvurdering og præstationsaflønning

Bogen er inddelt i tre dele:

Første del præsenterer en række modeller inden for værdiansættelse, kreditvurdering og præstationsaflønning. Derudover beskriver forfatterne datagrundlaget for regnskabsanalysen.

Anden del gennemgår finansielle nøgletal til belysning af rentabilitet, vækst og risiko.

Tredje del fokuserer på datakvaliteten i årsrapporten og indeholder en diskussion af begrebet “god regnskabskvalitet” samt en analyse af regnskabsposterne;

  • indtægter
  • immaterielle og materielle anlægsaktiver
  • leasing
  • hensatte forpligtelser
  • udskudt skat
  • pensionsforpligtelser.

Målgruppe
Bogen kan anvendes som lærebog på højere læreanstalter, men henvender sig også i høj grad til praktikere som f.eks. aktieanalytikere, corporate finance afdelinger, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, direktion og bestyrelse.

Om forfatteren
Forfatterne er lektor Christian Vriborg Petersen og professor Thomas Plenborg, der begge er ansat ved Institut for Regnskab og Revision på Copenhagen Business School.