Bog: Forbrugerretten 2
899,00 kr. 1.123,75 kr. inkl. moms

Forbrugerretten II - Den civilretlige forbrugerbeskyttelse er en lære- og håndbog, som giver en systematisk gennemgang af de forbrugerbeskyttende retsregler i forhold til aftaleindgåelse, køb af løsøre og tjenesteydelser, ved erhvervelse af fast ejendom, kreditaftaler og betalingstjenester, herunder forbrugerklagesystemet.

Målgruppe

Bogen anvendes i kursusfaget ”Forbrugerret” på jurastudiet på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Bogen kan også med nytte anvendes af andre uddannelsesinstitutioner, advokater, jurister og ikke-jurister, herunder ansatte i virksomheder, organisationer m.fl., der arbejder med og rådgiver om forbrugerretlige problemstillinger.

Om forfatteren

Forfatteren Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen og har skrevet en ph.d. om emnet ("Forbrugerklagenævnets ordning i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv" fra november 2015). Han har tidligere været ansat i Forbrugerrådet som leder af retshjælpsordningen ”Forbrugernes Principsager”, sekretariatschef i Pressenævnet samt juridisk chef i Dansk Røde Kors, administrationschef i Danmarks Naturfredningsforening og kontorchef i Tryg Forsikring.

Forfatteren har tillige gennem en årrække været ekstern lektor ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet i overbygningsfaget ”Forbrugerret”, ”Forsikringsret” og ”Specialiseret Erstatningsret”. Desuden har han været tilknyttet CBS i faget Udvidet Markedsføringsret og underviser på Cphbusiness Finansøkonomuddannelsen. Endvidere er han beskikket som censor på de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Forbrugerbeskyttelse mod urimelige aftalevilkår
1.1. Særlige regler om forbrugeraftaler
1.2. Uklarhedsreglen
1.3. Generalklausulen, jf. aftalelovens § 36
1.4. Forbrugeraftalers ugyldighed

Kapitel 2 - Forbrugeraftaleloven
2.1. Lovens område og definitioner
2.2. Definition af en forbrugeraftale
2.3. Andre af lovens definitioner
2.4. Forbud mod uanmodet henvendelse mv
2.5. Aftalens civilretlige ugyldighed
2.6. Forbud mod negativ aftalebinding
2.7. Oplysningspligt og oplysningspligtens område
2.8. Oplysningspligt for aftaler vedrørende varer og ikke-finansielle tjenesteydelser indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg
2.9. Standardfortrydelsesformularen
2.10. Formkrav til afgivelse af oplysninger
2.11. Hvordan oplysningerne skal stilles til rådighed for forbrugeren
2.12. Formkrav ved forbrugerens betalingsforpligtelse ved fjernsalg
2.13. Bekræftelse af aftalen på et varigt medium
2.14. Oplysningspligt for fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser
2.15. Formkrav til oplysninger ved fjernsalgsaftaler om finansielle tjenesteydelser
2.16. Udlevering af aftalevilkårene på papir ved fjernsalgsaftaler om finansielle tjenesteydelser
2.17. Oplysningspligt for andre aftaler end aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted
2.18. Fortrydelsesret og fortrydelsesrettens område
2.19. Fortrydelsesfristen og dens beregning mv.
2.20. Udøvelse af fortrydelsesretten
2.21. Retsvirkningerne af udøvelse af fortrydelsesretten
2.22. Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten fra en aftale vedrørende en vare eller en ikkefinansiel tjenesteydelse
2.23. Tilbagetræden fra en fjernsalgsaftale vedrørende en finansiel tjenesteydelse
2.24. Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten
2.25. Forbrugerens forpligtelser, når fortrydelsesretten udnyttes ved en tjenesteydelsesaftale
2.26. Bortfald af tilknyttede aftaler
2.27. Regler om levering og forsinkelse, herunder forbrugerens adgang til at hæve købet i tilfælde af forsinkelse
2.28. Ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser mv.
2.29. Tilbagebetaling af vederlag til forbrugeren
2.30. Telefonisk kommunikation
2.31. Yderligere betalinge
2.32. Visse lovvalgsaftaler
2.33. Ufravigelig
2.34. Sanktioner
2.35. Ikrafttræden mv.

Kapitel 3 - Købelovens regler om forbrugerkøb
3.1. Forbrugerkøbet
3.2. Sælgerens ydelse
3.3. Forbrugerens ydelse
3.4. Risikoens overgang
3.5. Bestillingskøb
3.6. Forbrugerens rettigheder ved en mangelfuld salgsgenstand
3.7. Økonomisk kompensation
3.8. Forholdet til tidligere salgsled: Forbrugerens direkte krav
3.9. Retsfølger af forbrugerens misligholdelse
3.10. Fordringshavermora
3.11. Lovvalgsaftaler ved forbrugerkøbsaftaler

Kapitel 4 - Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.
4.1. Fysiske mangler ved fast ejendom
4.2. Baggrund og formål med lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.
4.3. Lovens anvendelsesområde
4.4. Sælgerens fritagelse for mangelshæftelsen
4.5. Den bygningssagkyndiges erstatningsansvar
4.6. Betingelserne for, at en tilstands- og elinstallationsrapport kan have retsvirkning efter § 2
4.7. Kravene til sælgers oplysning vedrørende ejerskifteforsikring
4.8. Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom mv.
4.9. Lovens fravigelighed mv.

Kapitel 5 - Kreditaftaleloven
5.1. Regulering af forbrugerkreditaftaler
5.2. Lovens anvendelsesområde
5.3. Visse lovvalgsaftaler og lovens ufravigelighed
5.4. Kreditgiverens oplysningspligt mv.
5.5. Fortrydelsesret
5.6. Forbrugerens betalinger
5.7. Kreditorskifte og andre trepartsforhold
5.8. Nedsættelse af urimelige vederlag og urimelige omkostninger
5.9. Særregler for forbrugerkreditkøb

Kapitel 6 - Lov om betalingstjenester og elektroniske penge
6.1. Indledning
6.2. Betalingstjenesteloven
6.3. Hæftelses- og ansvarsregler

Kapitel 7 - Forbrugerklagenævnets ordning og de godkendte private tvistløsningsorganer
7.1. Generelt om forbrugerklageloven
7.2. Afgrænsning af Forbrugerklagenævnets ordning
7.3. Tvangsfuldbyrdelse og omkostningsdækning for afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat tvistløsningsorgan
7.4. De godkendte private tvistløsningsorganer
7.5. Godkendte private tvistløsningsorganer på forbrugerområdet