Bog: Straffeprocessen
1.664,00 kr. 2.080,00 kr. inkl. moms

Straffeprocessen, 4. udgave


Formålet med de straffeprocessuelle regler er at opstille rammer for undersøgelsen og afklaringen af, om de strafferetlige regler er overtrådt samt skabe mulighed for, at en dom kan blive afsagt. Samtidig indeholder straffeprocessen en række regler, der har til formål at beskytte individet over for statsmagten. Dermed udgør den en af de vigtigste retssikkerhedsgarantier i et demokratisk samfund.

Straffeprocessen beskriver alle relevante instanser, myndigheder, forhold og regler i selve straffeprocessen. Bogen gennemgår bl.a. følgende emner:

 • Domstolens organisation
 • Anklagemyndigheden
 • Politiets organisation og opgaver
 • Forsvarerbistand
 • Sigtede
 • Efterforskning
 • Straffeprocessuelle tvangsindgreb
 • Beviser
 • Hovedforhandling og dom
 • Forurettedes stilling
 • Fuldbyrdelse
 • Oprejsning i anledning af strafferetlig forfølgning og sager mod politiet
 • Retskraft

Målgruppe

Bogen henvender sig til jurastuderende som lærebog i straffeproces på universiteternes juridiske kandidatuddannelse samt til dommere, anklagere og forsvarere i deres daglige virke. 

Om forfatterne

Landsdommer Michael Kistrup har tidligere undervist på Københavns Universitet i strafferet og proces, herunder civilproces, straffeproces, fogedret og udvidet konkursret. Han er medforfatter til flere procesretlige afhandlinger og er medlem af Retsplejerådet.  

Advokat Jakob Lund Poulsen har i mange år været lektor i procesret ved Københavns Universitet. Jakobs hovedområde er strafferet generelt, dog primært erhvervsstrafferet i form af sager om økonomisk kriminalitet, skat, moms og afgifter, og han er desuden medforfatter til en række bøger.

Højesteretspræsident Thomas Rørdam har mange års erfaring med strafferet, straffeproces og straffesager og virker desuden som underviser på efteruddannelseskurser om straffeproces, strafferet m.v.

Landsretspræsident Jens Røn er præsident for Vestre Landsret. Han har tidligere blandt andet været statsadvokat hos Rigsadvokaten. Jens Røn har udgivet en række artikler og er forfatter og medforfatter på bøger om bl.a. aktindsigt i retsplejen og strafferet.

____________________________________________________________________________________________

Bogens indhold

Forord

Kapitel 1 - Introduktion til straffeprocessen

Kapitel 2 - Domstolens organisation Saglig og stedlig kompetence Inhabilitet

Kapitel 3 - Politiets organisation og opgaver

Kapitel 4 - Anklagemyndigheden Opgaver og organisation Retslige instrumenter

Kapitel 5 - Sigtede

Kapitel 6 - Forsvarerbistand Valgt eller beskikket Beføjelser og pligter

Kapitel 7 - Efterforskning

Kapitel 8 - Straffeprocessuelle tvangsindgreb

Kapitel 9 - Beviser

Kapitel 10 - Hovedforhandling og dom

Kapitel 11 - Forurettede

Kapitel 12 - Appel og genoptagelse

Kapitel 13 - Fuldbyrdelse

Kapitel 14 - Oprejsning i anledning af strafferetlig forfølgning og sager mod politiet

Kapitel 15 - Retskraft

Forkortelsesliste

Litteraturfortegnelse

Domsregister

Stikordsregister