ONLINEBOG - Forurenet jord
416,00 kr. 520,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Hvad er reglerne for forurenet jord?

Denne bog præsenterer de mange regler om jordforurening. Regelsættene er spredte og forskellige bl.a. ud fra, hvornår og hvordan forureningen er opstået, og mange af afgrænsningerne mellem de forskellige regelsæt og bevisbyrdeforholdene i den forbindelse er fastlagt via vejledninger, administrative afgørelser retspraksis, der også præsenteres i bogen.

I bogen belyses blandt andet følgende emner:

  • Kortlægning af forurenede grunde
  • Myndighedernes påbudsmuligheder
  • Værditabsordningen
  • Erstatning for omkostninger til undersøgelser og afværgeforanstaltninger i og uden for kontrakt.

Nyt i 2. udgave

Der er nu gået 15 år siden første udgave af bogen udkom, og jordforureningslovens trådte i kraft. I den mellemliggende periode er der afsagt en række domme og udviklet en administrativ praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet om fortolkningen af bestemmelserne i jordforureningsloven. Denne praksis er i vidt omfang inddraget i 2. udgaven. I lighed med 1. udgaven er der lagt vægt på de områder, hvor der i praksis er oplevet de fleste tvister og diskussionspunkter.

Målgruppe

Bogen henvender sig navnlig til praktikere, så som myndighedernes miljømedarbejdere, rådgivende ingeniører, private virksomheder og jurister. Det er tilstræbt at udarbejde en overskuelig og let tilgængelig fremstilling af de centrale regler og praksis inden for emnet jordforurening, således at bogen kan anvendes i praktikernes daglige arbejde med området.

Om forfatterne

Line Marie Pedersen er advokat og partner hos LETT advokatfirma. Line har en lang og bred erfaring inden for miljøretten.

Jens Ahrendt er advokat og associeret partner hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerselskab. Jens har gennem en årrække beskæftiget sig med miljøret i bred forstand og har bl.a. ført flere retssager vedrørende jordforurening.

Lars Hammer Wentoft er advokat og associeret partner hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerselskab. Lars arbejder med miljøret som et af sine specialeområder og underviser bl.a. i jordforureningsloven og mulige konsekvenser af jordforurening.