Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter
1.508,00 kr. 1.885,00 kr. inkl. moms

Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter med kommentarer hjælper praktikere med at overskue en kompleks regulering

Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter blev til som ny hovedlov i 2021 i dansk ret. Loven var samtidig startskuddet til en adskillelse af reguleringen af forskellige typer af finansielle virksomheder, som ellers var blevet samlet med den første lov om finansiel virksomhed 20 år tidligere.

Reguleringen af fondsmæglerselskaber og udbuddet af investeringsservice og -aktiviteter er igennem de seneste to årtier blevet nærmest uoverstigeligt kompleks. Det skyldes ikke mindst den store mængde af direkte anvendelige EU-forordninger og retningslinjer fra de europæiske tilsynsmyndigheder, som er nødvendige at inddrage for at have det samlede billede af de regler, der gælder for en given virksomhed.

Lovkommentaren hjælper brugeren med at overskue reguleringen af investeringsservice og -aktiviteter i forhold til både de danske regler og til den regulering og vejledning, der findes på EU-niveau. Det sker ved at supplere danske fortolkningsbidrag fra navnlig lovforarbejder og Finanstilsynets praksis med henvisninger til relevante EU-regler og tilkendegivelser fra Kommissionen og de europæiske tilsynsmyndigheder om forståelse af reguleringen af EU-niveau.

Målgruppe

Lovkommentaren retter sig til praktikere i den finansielle sektor, advokatsektoren og hos offentlige myndigheder, der er i berøring med reguleringen af investeringsservice og -aktiviteter.

Om forfatterne

Maria Birkvad er cand.jur. og har efterfølgende supplereret med en HD 1 og en HD 2 i Finansiering. Hun har arbejdet med finansiel lovgivning nationalt og internationalt igennem 12 år først i InvesteringsFondsBranchen (i dag Investering Danmark), Realkreditrådet og Finans Danmark. I Finans Danmark arbejdede hun med investeringsområdet med fokus på wealth management og investorbeskyttelse. I forbindelse med implementering af MiFID II stod hun for Finans Danmarks arbejde med investorbeskyttelsesreglerne. Siden foråret 2022 har hun været ansat i Nykredit Wealth Management, hvor hun arbejder med governance, investorbeskyttelse og produktstyring med ansvar for sekretariatet for Nykredits Produktkomité på tværs af koncernen.

Camilla Søborg er advokat, HD(U) og partner i advokatfirmaet Capital Law Cph, hvor hun rådgiver virksomheder på det finansielle område. Hun har arbejdet med finansiel regulering i 22 år, herunder i 10 år som Head of Legal hos en kapitalforvalter med aktiviteter i Europa og globalt. Hun har desuden arbejdet i Finanstilsynet med bl.a. fondsmægler- og kapitalmarkedsområdet og EU-reguleringen heraf, herunder som kontorchef. Hun har endvidere haft ansættelser i Den Europæiske Centralbank og Kromann Reumerts afdeling for Financial Services. Hun er udpeget som sagkyndig i det ekspertpanel, som bistår Finanstilsynets bestyrelse, og var medlem af Erhvervs- og Vækstministeriets lovforberedende udvalg om bødesanktioner på det finansielle område. Camilla Søborg har som brancherepræsentant fulgt tilblivelsen af lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter og inden da den EU-regulering, som loven implementerer.