Bog: Forældreansvarsloven
1.408,00 kr. 1.760,00 kr. inkl. moms

Et omfattende opslagsværk om forældreansvarsloven

Forældreansvarsloven trådte i kraft den 1. oktober 2007 og indeholder regler om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Der er siden lovens ikrafttræden gennemført en lang række ændringer af loven, og der er pr. 1. april 2019 etableret et nyt familieretligt system bestående af Familieretshuset og familieretten.

Bogen gennemgår lovens bestemmelser baseret på betænkninger og lovbemærkninger til forældreansvarsloven. Derudover er bogen også baseret på betænkninger og lovbemærkninger til lov om forældremyndighed og samvær og myndighedsloven, da visse af bestemmelserne fra disse tidligere gældende love er videreført i forældreansvarsloven.

Bogen gennemgår også de administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, ligesom relevante domme og administrative afgørelser også er beskrevet.

Bogen indeholder endelig også en gennemgang af de internationale kompetenceregler i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Sagt om bogen

Bogen blev ved udgivelsen af 1. udgave i 2009 udråbt til at være ”det nye mammutværk”, ”et imponerende opslagsværk for praktikere” og ”en bog, der har gode muligheder for at blive et af områdets hovedværker”.

Klik under Uddrag af bogen til venstre eller her for at læse hele anmeldelsen.

2. udgave af bogen er blevet kaldt "et uundværligt værktøj i det daglige arbejde med forældreansvarsloven". Dette står afslutningsvist i en anmeldelse trykt i TFA2015.121. Du kan læse hele anmeldelsen under Uddrag af bogen til venstre eller her.

Nyt i 3. udgave

Der er siden 2. udgave gennemført i alt ti lovændringer af forældreansvarsloven. Særligt er der med virkning fra den 1. april 2019 foretaget en lang række ændringer i loven som følge af det nye familieretlige system, hvorved Statsforvaltningen blev nedlagt, og sager efter forældreansvarsloven herefter behandles og afgøres af Familieretshuset og familieretten. Bogen er ajourført med de lovændringer, der er gennemført frem til nu, og opdateret i forhold til administrative forskrifter, herunder med de nyeste vejledninger, som trådte i kraft den 1. juli 2020. Derudover er bogen opdateret med en betydelig mængde retspraksis og administrativ praksis frem til den 1. juli 2020.

Målgruppe

Bogen er primært henvendt til praktikere, der beskæftiger sig med forældreansvarsloven til daglig, herunder dommere, ansatte ved Familieretshuset og advokater. Den er dog også relevant for andre, som ønsker et indblik i lovens bestemmelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Om forfatteren

Forfatteren er cand.jur. Stine Krone Christensen, der har flere års erfaring med behandling af sager efter forældreansvarsloven og den tidligere lov om forældremyndighed og samvær gennem sit arbejde i Københavns Overpræsidium, Familiestyrelsen og Ankestyrelsen. Hun har derudover deltaget i udarbejdelsen af lovforslaget til forældreansvarsloven, den efterfølgende evaluering af loven i 2012 og i implementeringen af loven i form af udarbejdelse af vejledninger m.v. på området. Stine Krone Christensen er lovredaktør på Forældreansvarsloven i Karnovs Lovsamling og har siden 2013 arbejdet som juridisk specialkonsulent i Roskilde Kommune på skole- og dagtilbudsområdet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indsholdsfortegnelse

Kapitel 1: Indledende bestemmelser

Kapitel 2: Forældremyndighed
- Indehavere af forældremyndighed
- Overførsel af forældremyndighed
- Dødsfald

Kapitel 3: Barnets bopæl og varsling

Kapitel 4: Samvær m.v.
- Samvær med forældre
- Samvær med andre end forældre
- Samværsafgørelser
- Anden kontakt
- Orientering om barnet m.v.
- Samvær med anbragte børn
- Afgørelse om udlandsrejse

Kapitel 5: Midlertidige afgørelser
- Forældremyndighed og barnets bopæl
- Samvær m.v.
- Ændring

Kapitel 6: Sagens behandling
- Sagens begyndelse
- Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling
- Børnesagkyndige undersøgelser
- Inddragelse af barnet
- Barnets adgang til at henvende sig til Familieretshuset
- Erklæring fra forældre i visse sager
- Indhentelse af økonomiske oplysninger
- Afvisning af ændringsanmodninger
- Domstolsprøvelse og klage
- Bemyndigelser

Kapitel 7: Arbejdsaftaler

Kapitel 8: Internationale aftaler og international kompetence

Kapitel 9: Ikrafttræden m.v.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag fra bogen

2. Forældreansvarslovens tilblivelse

I marts 2005 besluttede Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender at nedsætte et udvalg – Udvalget om Forældremyndighed og Samvær – som skulle overveje, om reglerne om forældremyndighed og samvær var tidssvarende, og om de i tilstrækkelig grad sikrede varetagelsen af barnets interesser og behov.
 Baggrunden for nedsættelsen af udvalget var bl.a., at det var blevet kritiseret, at reglerne om forældremyndighed og samvær ikke i tilstrækkelig grad inddrog børneperspektivet og sikrede barnets krav på begge sine forældre. Udvalget bestod af højesteretsdommer Per Walsøe som formand og 14 andre medlemmer, udpeget som repræsentanter for Den Danske Dommerforening, Dansk Psykologforening, Børnerådet, Advokatrådet, Foreningen af Statsamtmænd, Foreningen af offentlige chefer i statsamterne og Foreningen af Statsamtsjurister i forening, Foreningen Far, Børns Vilkår, Justitsministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Familiestyrelsen, Mødrehjælpen samt en børnesagkyndig forsker (Mai Heide Ottosen) og en ekstern juridisk ekspert (adj. professor, dr. jur. Svend Danielsen).

Udvalget om Forældremyndighed og Samvær afgav den 26. marts 2006 betænkningen »Barnets perspektiv. Forældremyndighed. Barnets Bopæl. Samvær.
Tvangsfuldbyrdelse« (nr. 1475/2006) (i det følgende: Betænkning 2006). Betænkningen
indeholder overvejelser og forslag til styrkelse af barnets perspektiv, herunder yderligere styrkelse af det børnesagkyndige element i domstolenes behandling af sager om forældremyndighed og samvær, samt overvejelser og forslag til regulering af spørgsmål om fælles forældremyndighed mod den ene forælders protest og muligheden for at træffe afgørelser om barnets bopæl. Derudover indeholder betænkningen også overvejelser omkring barnets ret til samvær med både dets forældre og nærmeste pårørende, om samvær halvdelen af tiden, om samvær med mindre børn og om praksis vedrørende afslag på eller ophævelse af samvær. På baggrund af disse overvejelser udarbejdede udvalget et udkast til forældremyndighedslov og et udkast til lov om ændring af retsplejeloven (Ændring
af behandlingen af sager efter forældremyndighedsloven og tvangsfuldbyrdelse).
 Den 5. december 2006 blev der mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
indgået en politisk aftale om indholdet af lovforslaget. Af den politiske aftale fremgår bl.a., at aftalepartierne ønskede en grundlæggende ændring af området, således at det er barnets ret til sine forældre – og ikke forældrenes ret til barnet – der skal være det bærende element for afgørelser, og at forældrenes fællesskab omkring barnet som et helt klart udgangspunkt skal fortsætte efter en samlivsophævelse, hvorfor den fælles forældremyndighed kun kan ophæves, hvis der foreligger tungtvejende grunde. Den 31. januar 2007 (i folketingsåret 2006-2007) fremsatte ministeren for familie-
og forbrugeranliggender lovforslag nr. L 133 til forældreansvarslov, som i det væsentlige bygger på de lovudkast og anbefalinger, som Udvalget om forældremyndighed og Samvær fremkom med i betænkning 2006, samt på den politiske aftale. Lovens titel blev – i forhold til udvalgets forslag til titlen: »forældremyndighedslov« – ændret til »forældreansvarslov«, idet lovforslaget i højere grad end tidligere betoner forældrenes fælles ansvar for barnet efter en samlivsophævelse. Samtidig blev et andet lovforslag – lovforslag nr. L 134 til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven (Behandling af retssager om forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse) – også fremsat. Dette lovforslag bygger ligeledes på betænkning 2006 og på den politiske aftale. Lovforslag nr. L 133 til forældreansvarslov blev under behandlingen suppleret med et ændringsforslag om indsættelse af den nuværende § 25 om afgørelser om udlandsrejser. Derudover blev der i lovforslag nr. L 134 foretaget den ændring, at
der i § 12, stk. 2, i lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og
forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces) blev indsat en
bestemmelse om indførelse af en overgangsordning frem til 1. oktober 2009  vedrørende de økonomiske betingelser for fri proces. Denne overgangsordning er
ikke i øvrigt omtalt i denne bog.
 Forældreansvarsloven trådte i kraft den 1. oktober 2007 ved lov nr. 499 af 6. juni 2007 samtidig med lov nr. 500 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven (Behandling af retssager om forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse).