Bog: Specielle forældelsesregler
796,00 kr. 995,00 kr. inkl. moms

OBS: Denne bog vil også udkomme som onlinebog medio december 2021. Hold øje med nye onlineudgivelser under onlinebøger.

 

Specielle forældelsesregler

Bogen omhandler alle gældende regler om forældelse af fordringer uden for forældelsesloven. Denne lovs regler gælder kun, hvis ikke andet er bestemt, og det er det i en række love på flere områder, hvoraf de vigtigste er:

  • Erstatningsordninger – især om arbejdsskadesikring, patienterstatning og produktansvar
  • Forsikring (krav i anledning af forsikringsaftaler)
  • Transportlovgivningen – især om vej- og søtransport
  • Krav i anledning af overtrædelser af konkurrenceretlige regler
  • Skatte- og afgiftskrav, herunder reglerne om gældsinddrivelse
  • EU-retlige krav om tilbagebetaling af tilskud og ulovlig statsstøtte

Hertil kommer regler i lejelovgivning, sociallovgivning, immaterialretslovgining, straffeloven m.v.

For alle reglerne gælder, at de ikke hidtil er blevet behandlet indgående i litteraturen på de enkelte områder.

 

Nyt i 2. udgave

Bogen fremtræder som 2. udgave af bogen ”Forældelse II” fra 2005, men hovedparten af den er nyskrevet, da de fleste specialregler om forældelse blev ændret væsentligt i forbindelse med gennemførelsen af forældelsesloven. Desuden blev nye regler indført ved samme lejlighed (f.eks. i arbejdsskadesikringsloven og i skatteforvaltningsloven), og senere er yderligere specialregler kommet til (f.eks. om konkurrenceretskrænkelser og om gældsinddrivelse). Transportlovgivningens regler blev derimod ikke ændret, således at der her at er tale om en ajourføring af fremstillingen.

Overalt i fremstillingen inddrages den nyeste retspraksis – og om forsikring tillige praksis fra Ankenævnet for Forsikring.

 

Forholdet til forældelsesloven

De fleste specialregler regulerer ikke forældelsen udtømmende, og der opstår derfor spørgsmål om supplering og udfyldning med de almindelige regler i forældelsesloven. Hvis specialreglen ikke selv tager stilling hertil, gælder der en formodning for en sådan udfyldning, men denne formodning brydes, når særlige forhold gør sig gældende. Et hovedproblem ved analyse og fortolkning af specialreglerne er derfor, i hvilket omfang og på hvilken måde denne udfyldning skal ske. Et hovedtema i bogen er således analyser af, om særlige forhold gør sig gældende ved fortolkningen af de enkelte særregler, og i hvilket omfang de fører til begrænsninger i udfyldning med de almindelige regler.

 

Målgruppe

Da bogens emnekreds spænder meget vidt, henvender den sig ikke kun til generalister i retssektoren (advokater, domstole m.v.), men også til praktikere på en lang række specialområder, herunder især forsikring, skatteforvaltning og transportsektoren. Nogle af specialreglerne har endvidere særlig interesse for fagforeninger, kommuner, erhvervsvirksomheder og de myndigheder, der administrerer de ordninger, hvor der findes specialregler om forældelse.

 

Om forfatteren

Bo von Eyben var – indtil sin pensionering i 2017 – professor i formueret ved Københavns Universitets juridiske fakultet. Han har i en årrække beskæftiget sig med reglerne om forældelse af fordringer, senest med udgivelsen i 2019 af 2. udgave af ”Forældelse efter forældelsesloven af 2007”. Den foreliggende bog supplerer denne fremstilling, således at bøgerne tilsammen dækker den samlede regulering af forældelse i dansk ret.