Bog: Ægtefælleloven  med kommentarer
1.107,00 kr. 1.383,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Familieformueret går aldrig af mode…!

Ægtefælleloven afløser den næsten 100 år gamle retsvirkningslov og indeholder en række ændringer og moderniseringer af reglerne om ægtefællers økonomiske forhold – både under ægteskabet og når ægteskabet ophører.

Kommentaren indeholder en gennemgang af de mange nydannelser og også redegørelser for, i hvilket omfang  praksis mv. efter de hidtidige regler fortsat har relevans. Loven indeholder bl.a. nye regler om: 

  • sumsæreje og sumfælleseje
  • omstødelse af gaver til tredjemand
  • sammenblanding af forskellige formuearter
  • gaver mellem ægtefæller
  • deling ved død
  • reguleringskrav og kompensationskrav
  • internationale forhold

Målgruppe

Bogen henvender sig til enhver med interesse for familieformueret.

Anmeldelse af bogen

Uddrag af en anmeldelse bragt i UfR nr. 14/2020, side 101. Anmeldelsen er skrevet af Marianne Holdgaard: 

"… Ægtefælleloven (lov om ægtefællers økonomiske forhold) viderefører i vid omfang gældende ret i lov om ægteskabets retsvirkninger fra 1925. Den tager afsæt i et lovforslag fremsat i Betænkning om ægtefællers økonomiske forhold fra 2015. 

Retskildemæssigt giver det nogle udfordringer. Der er fortsat uafklarede problematikker vedrørende den gamle retsvirkningslov, og der er nye lovbestemmelser, hvor ordlyden er anderledes end den i lovudkastets foreslåede ordlyd, hvilket giver anledning til en række nye fortolkningsspørgsmål, der hverken kan afklares ved en læsning af lovbemærkningerne eller i betænkningen. Endvidere foranlediger flere af de nye bestemmelser konsekvenser, der næppe kan være tilsigtet med loven. 

Disse udfordringer håndterer bogen meget hensigtsmæssigt. Der analyseres og argumenteres overbevisende – også på enkelte steder i sagens natur på grænsen til det retspolitiske – hvorved forfatterne formår at give deres bidrag til forståelsen af alle regler. Det gør bogen til meget interessant læsning, samtidig med at den bliver mere brugbar både for advokater, dommere, forskere og andre jurister, som beskæftiger sig med familieformueret. …"

Bogens forfattere

Anne Louise Bormann, højesteretsdommer, Johan Hartmann Stæger, advokat og indehaver af BFA Law og Ib Hounsgaard Trabjerg, landsdommer i Østre Landsret.