ONLINEBOG - Sagsomkostninger i civile sager
396,00 kr. 495,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen indeholder en gennemgang af regler og praksis for fastsættelse af sagsomkostninger i civile sager. Lovforarbejder, retsafgørelser - herunder utrykte domme og kendelser - og takster for sagsomkostninger er gengivet med henblik på at gøre bogen praktisk anvendelig.

Den tabende part skal erstatte den vindende parts udgifter i forbindelse med en retssag. Denne hovedregel fremgår af retsplejeloven, men princippet er ikke så enkelt, som det lyder, og er ikke uden undtagelser.

Bogen gennemgår reglerne om, hvornår en part helt eller delvis har vundet en sag, hvornår en part fritages for betaling af sagsomkostninger og hvorledes sagsomkostningerne udmåles. Sagsomkostninger ved særlige partsforhold som eksempelvis ved adcitation, biintervention og isoleret bevisoptagelse er i bogen særskilt behandlet. Bogen indeholder også en gennemgang af reglerne for fastsættelse af sagsomkostninger i småsager og ved betalingspåkrav.

Nyt i 2. udgaven

Der er tilføjet to nye afsnit om sagsomkostninger i småsager og ved betalingspåkrav, og bogen er ajourført med ny retspraksis. Herudover er overskrifter og opbygning ændret med det formål at gøre det lettere for læseren at slå op i bogen.

Målgruppe

Bogen henvender sig i første omgang til praktikere på området, herunder især advokater og domstolsjurister, men også andre, der er interesseret eller involveret i spørgsmål om sagsomkostninger, kan have gavn af bogen.

Om forfatteren

Henrik Kirk er dommerfuldmægtig ved Retten i Glostrup.