Online bog: Skattekontrolloven med kommentarer

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

1.252,00 kr. 1.565,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Bogen indeholder en grundig lovkommentar til den nye og moderniserede skattekontrollov

Skattemyndighedernes kontrol af skatteyderne, herunder skattemyndighedernes kontrolhjemler og skatteydernes oplysningspligter har siden starten af det tyvende århundrede med den første statsskattelov givet anledning til adskillige både faglige som retspolitiske diskussioner. Såvel den økonomiske som den generelle udvikling i samfundet har nødvendiggjort utallige lovændringer og lovrevisioner gennem tiden, og den tidligere skattekontrollov blev især op gennem ”nullerne” i stigende grad kritiseret fra flere sider og kaldt for et lovgivningsmæssigt ”kludetæppe”.

Folketinget lyttede dog til den vedvarende kritik og ved lov nr. 1535 af 19. december 2017 blev den tidligere skattekontrollov moderniseret, forenklet og præciseret.

Den nye skattekontrollov er dels blevet mere overskuelig og dels lettere tilgængelig, idet der i forbindelse med omskrivningen af skattekontrolloven er sket en bedre systematisk opdeling af loven. Opdelingen er foretaget i følgende fire afsnit og ti kapitler:

  • Afsnit I, kapitel 1, angår den almindelige pligt til at give skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst, og kapitel 2, 3 og 4 angår de særlige oplysninger, som påhviler visse skattepligtige at afgive i eller sammen med oplysningsskemaet, samt opbevaring af visse oplysninger.
  • Afsnit II indeholder reglerne om oplysningspligt efter anmodning. Kapitel 5 angår den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning og kapitel 6 angår tredjemands oplysningspligt efter anmodning samt tilsyn med nedskrivning i finansielle virksomheder. I kapitel 7 samles bestemmelser om udveksling af oplysninger, registre og udlevering af oplysninger til kreditvurdering.
  • Afsnit III indeholder i kapitel 8 regler om administrative retsfølger af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt, og i kapitel 9 og 10 er reglerne om straf og straffeproces.
  • Afsnit IV indeholder regler om ikrafttræden m.v.

Målgruppe

Bogen er yderst relevant for ansatte i Skattestyrelsen, Skatteministeriet, Skatteankestyrelsen, for advokater og revisorer, samt til undervisningsformål på diverse skatteuddannelser.

Anmeldelse af bogen

"Før kommenteringen af lovens afsnit redegøres der kort for afsnittets struktur samt væsentlige ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov. Det er et værdifuldt pædagogisk redskab for brugere af kommentaren og gør det let at orientere sig i loven og kommentaren. Tilsvarende gives der en indføring til udvalgte kapitler i loven, men ikke alle, formentlig ud fra en behovsvurdering fra forfatternes side. Selve kommentarerne til lovens bestemmelser er grundige og inddrager relevant praksis samt mange henvisninger til litteratur på området. Kommentarerne holder et højt fagligt niveau og vidner om både stor teorietisk og praktisk indsigt. 
(…) Lovkommentaren er vedlagt en særdeles nyttig paragrafnøgle, der sammenholder bestemmelserne i den ny skattekontrollov med den gamle."

Anmeldelsen er bragt i UfR 2020 side 105. Anmeldelsen er skrevet af Jacob Graff Nielsen.

Om forfatterne

Hanne M. Christensen var chefkonsulent i Skatteministeriet indtil 1. september 2019, særlig med kontrolbestemmelser og strafferet som ansvarsområde og har deltaget i lovprocessen omkring fornyelse af skattekontrolloven fra den spæde start. Hanne M. Christensen er tidligere advokat og har undervist på Københavns Universitet i strafferet og proces samt været tilknyttet CBS som underviser i skattestrafferet.

Hans Henrik Bonde Eriksen er cand.jur., skatterådgiver og tax partner i Deloitte. Han skriver noteapparatet i Karnov Online til skatteforvaltningsloven og har siden 1998 været ansat ved Københavns Universitet som ekstern lektor i faget skatteret på cand.polit.-uddannelsen. Han har i en lang årrække været tilknyttet Danmarks Forvaltningshøjskole som ekstern lektor, underviser og vejleder, og er fortsat tilknyttet Master i Tax uddannelsen ved CBS/Professionshøjskolen som underviser i skatteproces/forvaltningsret/ sagsbehandlingsregler. Hans Henrik har skrevet en række bøger inden for den formelle skatteret, så som den tidligere Skattestyrelseslov med kommentarer DJØF 2000, Skatteforvaltningsloven med kommentarer, DJØF 2018, Skatte- og Afgiftsproces, DJØF 2010, og senest Betalingskorrektion, Omgørelse, Skatteforbehold og Omvalg, Karnov Group 2018.

Leo Holm er cand.jur., skatterevisor, funktionsleder i Skattestyrelsen med ansvar for dødsbo- og gavebeskatning, og har i mange år været Landsformand for Skatterevisorforeningen og stået for at arrangere kurser og foredrag. Han er en del af Karnov Groups forfatterunivers og kommenterer dels dødsboskatteloven og boafgiftsloven i Karnov Online. Leo Holm er tillige censor ved diplomuddannelsen i Skat m.m.