Bog: Selskabsskatteret 2017-2018
1.140,00 kr.

Et klassisk værk, som giver et samlet billede af selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningen

Forfatteren inddrager både danske og internationale aspekter og kæder skatteretten sammen med civilretten, således at de skattemæssige konsekvenser af de forskellige selskabs- og aftaleretlige dispositioner belyses. Bogen indeholder talrige praktiske eksempler, der giver læseren et operativt indblik i selskabsskatte-rettens mange muligheder – og faldgruber.

Nyt i 19. udgave er blandt meget andet:

 • de nye muligheder for selskabet og dets rådgivere for at få SKAT til at dække omkostningerne ved klage og domstolsprøvelse i skattesager
 • udviklingen i mulighederne for afskrivningsret baseret direkte på statsskattelo-ven, dvs. uden hjemmel i afskrivningsloven
 • skat af kapitalejerlån, selv om disse efter de nye selskabsretlige regler fra 2017 er selskabsretligt lovlige
 • nuancering (opsplitning) af lagerprincippet for værdiregulering af selskabets fordringer og gæld
 • risiko for beskæring af selskabets fradrag for lønudgifter, hvis medarbejderens tid er brugt på andet end selskabets løbende drift, fx på udvidelse eller tilkøb til virksomheden
 • SKATs forkastelse af modeller for seniors aktiesalg til junior med forbehold af udbytteret for senior
 • udviklingen i praksis om fortsat brugbare modeller til generationsskifte gennem opdeling i aktie- eller anpartsklasser 
 • friske sambeskatningsafgørelser
 • praksis og EU-initiativer om virkelig ejer (”beneficial owner”), gennemstrøm-ningsselskaber mv.
 • praksis om selskabers flytning til udlandet, herunder exitbeskatning
 • fondes forskellige fradragsmuligheder efter flere lovændringer i det forgangne år og
 • udenlandske selskabers mulighed for omfattende aktiviteter i Danmark uden skattepligt, herunder muligheden for skattefrit at oprette og drive datacentre i Danmark (”Køligt vejr og 0-skat som dansk eksportvare”).

Om forfatteren

Professor, dr.jur. Erik Werlauff, advokat (H), er forfatter til en række erhvervsjuridi-ske bøger. Han forsker og underviser ved Aalborg Universitet og er voldgiftsdom-mer i danske og internationale sager. Han modtog Karnovs Skattepris i 2015 for sit væsentlige bidrag til fremme af dansk skatteret.

Uddrag af bogen

Andre formater