Professionsetik for revisorer
124,00 kr. 155,00 kr. inkl. moms
  1. Revisor må ikke, eller kun i meget begrænset omfang, have andet erhverv eller være økonomisk interesseret i erhvervsvirksomhed, der ligger uden for faget.
  2. Revisor er forpligtet til at hemmeligholde, hvad der erfares under virksomheden som revisor.
  3. Revisor må ikke påtage sig revisorhverv under sådanne omstændigheder, at hans/hendes upartiske stilling drages i tvivl som følge af personlige forhold til de ledende personer og andre i den virksomhed, der skal revideres.
  4. Revisor må ikke modtage provisioner eller andre ydelser fra leverandører til de virksomheder, der revideres, eller selv optræde som leverandør til disse.
  5. Revisor må ikke hos offentligheden eller sine klienter fremkalde urigtige forestillinger om sin uddannelse eller kvalifikationer.
  6. Revisor må ikke skaffe sig klienter ved propaganda, udsendelse af cirkulærer, reklamering eller skiltning udover simpel adressebetegnelse.
  7. Revisor må ikke ved at rette henvendelse til andre revisorers klienter forsøge at tilegne sig disse, i særdeleshed ikke, når dette er forbundet med tilbud om at udføre revisionen på billigere betingelser.
  8. Revisor må ikke ved nedsættende ytringer om sine fagfæller og deres arbejde bringe disse og deres arbejde og dermed faget i miskredit. 

De etiske principper omkring integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd kan genfindes i de ovennævnte principper.

Det er især revisors konkurrencemæssige midler, der har undergået en væsentlig ændring siden de blev nedskrevet. Konkurrencemyndighederne har krævet, at adfærdsregler, som kan anses for konkurrencebegrænsende, skal ophæves, og den globale udvikling har skabt en ændret opfattelse af, hvad der akkvisitionsmæssigt er etisk rigtigt. Denne udvikling har som reaktion fra myndighedernes side medført en skærpelse af lovgivningen for at sikre, at revisorerne uanset de konkurrencemæssige betingelser lever op til deres forpligtelse som offentlighedens tillidsrepræsentanter.

Det er FSRs Etikudvalgs håb, at publikationen vil medvirke til at sætte fokus på et altid aktuelt emne og dermed skabe baggrund for struktureret dialog med de respektive interessenter.