Vikarloven med kommentarer
354,00 kr. 442,50 kr. inkl. moms

2. udgave af bogen "Vikarloven med kommentarer" er i produktion og forventes at komme på lager medio juni 2023.

 

Opslagsværk om vikarers retsstilling

Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau (vikarloven) trådte i kraft den 1. juli 2013, og loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 19. november 2008 om vikararbejde i dansk ret.

Denne bog gennemgår vikarloven i detaljer og inddrager EU-forarbejder, lovbemærkninger og folketingsbesvarelser samt relevant praksis fra før lovens ikrafttræden.

En grundig introduktion til retsområdet giver desuden et omfattende indblik i vikarlovens sammenhæng med anden lovgivning, ligesom samspillet med de kollektive overenskomster forklares.

Som lovens titel indikerer, gælder loven alene de vikarer, der udsendes af et vikarbureau. Lovens formål er at sikre denne gruppe ansatte betryggende arbejdsvilkår.

SAGT OM BOGEN:

“Bogen indeholder nogle gode oversigter over det til vikarloven tilknyttede materiale og de til loven knyttede problemstillinger. Den er også inden for de felter, den behandler, gennemgående velræsoneret. Den hører derfor til på hylden hos dem, der beskæftiger sig seriøst med arbejdsret.”
- Uddrag af anmeldelse i Ugeskrift for retsvæsen, nr. 48.

 

Målgruppe

Bogen er et nyttigt redskab for alle, der i større eller mindre grad beskæftiger sig med vikaransættelser.

Den henvender sig til medarbejdere i HR-afdelinger i offentlige og private virksomheder, medarbejdere i faglige organisationer samt advokater, der skal rådgive medlemmer og klienter samt føre sager vedrørende vikarers retsstilling.

Om forfatteren

Anne Marie Abrahamson er advokat og partner i advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen. Hun er specialiseret i arbejds- og ansættelsesret og har i en årrække rådgivet danske og internationale virksomheder inden for alle aspekter af ansættelsesretten.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.
- Indledning

Kapitel 1 - Lovens anvendelsesområde mv.
- Anvendelsesområde, § 1
- Definitioner, § 2

Kapitel 2 - Vikarbureauets forpligtelser
- Ligebehandlingsprincippet, § 3
- Klausuler, § 4

Kapitel 3 - Brugervirksomhedens forpligtelser
- Information om ledige stillinger, § 5
- Vikarens adgang til kollektive faciliteter og goder, § 6
- Information til lønmodtagerrepræsentanter, § 7

Kapitel 4 - Straffebestemmelser mv.
- Bødestraf, godtgørelse og behandling ved de civile domstole, § 8

Kapitel 5 - Ikrafttræden mv.
- Ikrafttræden, § 9