Bog: Ledelsesansvar og ledelsesansvarsforsikring
396,00 kr. 495,00 kr. inkl. moms

En 2. udgave af bogen er i produktion, som forventes at udkomme primo juli 2020.

En analyse af ledelsesansvar i dansk ret – og en gennemgang af mulighederne for forsikring af ledelsesansvar

Ledelsesansvaret i dansk ret har i de seneste 10 år været genstand for stadig stigende fokus, både som følge af virksomhedsskandaler, der har ført til højprofilerede retssager og deraf følgende retspraksis, og på grund af den nye selskabslov år 2010. Bogen gennemgår og kommenterer lovgivning og retspraksis i relation til ledelsesansvar i Danmark.

Ledelsesansvarsforsikringer har de seneste 10 år været udsat for betydelig produktudvikling. Kernedækningen – forsvarsomkostninger og erstatninger – er i det væsentlige uændrede, men dækningen er udvidet til at omfatte flere og andre former for omkostninger, der opstår ved eller som følge af sager om ledelsesansvar. Bogen gennemgår og kommenterer forsikringsbetingelser for ledelsesansvarsforsikring og andre relevante forhold før, under og efter indtegning af ledelsesansvarsforsikring.

Denne bog indeholder:

  • En beskrivelse af retsreglerne og retspraksis for ledelsens erstatningsansvar i Danmark
  • Gennemgang af ledelsesansvarsforsikringens dækning med udgangspunkt i aktuelle forsikringspolicer fra markedsledende forsikringsselskaber, herunder generelle bestemmelser, udvidelser og undtagelser, samt særlige problemstillinger ved ledelsesansvarsforsikringer
  • Forslag til afdækning af risici via personlig risk management

Som afslutning diskuterer bogen samfundsmæssige konsekvenser af ledelsesansvarsforsikring og eventuelle alternativer til forsikring.

SAGT OM FORFATTEREN:

“Forfatterens helt store styrke er således, at han kan omsætte sin store viden og analytiske sans til et let tilgængeligt sprog…”
- Uddrag af anmeldelse i Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 2 - 2012 

Målgruppe

Bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med ledelse, på teoretisk eller praktisk plan, og med rådgivning af ledere, herunder:

  • Rådgivere, f.eks. advokater, revisorer, management-konsulenter
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Direktionsmedlemmer
  • Undervisningsanstalter, universiteter
  • Forsikringsbranchen, ansatte i forsikringsselskaber og forsikringsmæglere og andre rådgivere, der arbejder med (ledelsesansvars-)forsikring

Om forfatteren

Cand.jur. Klaus Stubkjær Andersen er leder af Willis’ FINEX-afdeling, der primært håndterer risici og forsikringsløsninger, der vedrører formuetab (FINEX er en forkortelse af “FINancial & EXecutive risk”). Klaus har beskæftiget sig med FINEX-forsikringer strategisk og operationelt i mere end 11 år og har særlig erfaring med underwriting (risikovurdering og indtegning af forsikring), både nationalt og internationalt. Han er desuden forfatter til bogen ”Forsikring af bestyrelsesansvar” (2001) og har skrevet hovedartiklen om Corporate governance i Revision & Regnskabsvæsen nr. 2/2004.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

I. Introduktion
A. Indledning
B. Indhold
C. Afgrænsning

II. Ledelsesansvarsforsikringers historik, formål og baggrund samt beskatning
A. Indledning
B. Forsikringsaftaleloven (FAL)
C. Fortolkning
D. Forsikringens subjekter
E. Skattemæssig behandling af præmieudgiften til ledelsesansvarsforsikring og lignende forsikringer
F. Skattemæssig behandling af friholdelsesaftaler

III. Ledelsesansvarets ansvarsgrundlag
A. Selskabslovgivningen
B. Særlovgivning
C. Erstatningsansvar i retspraksis
D. Opsummering

IV. Ledelsesansvarets afdækning
A. Konsekvenser af ledelsesansvaret og muligheder for afdækning
B. Ledelsesansvarsforsikring – relevant og nødvendigt i Danmark?
C. Ledelsesansvarsforsikring
D. Opsummering

V. Samfundsmæssige implikationer
A. Skødesløshed
B. Strengere ansvar på grund af forsikring
C. Misbrug
D. Forsikring som forudsætning for tiltræden

VI. Sammenfatning
A. Tidligere litteratur forældet
B. Strengere og/eller skærpet ansvar
C. Tilstrækkelig forsikringsdækning
D. Afrunding