Online bog: Afskedigelse - Processuelle krav

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

908,00 kr. 1.135,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

 

Afskedigelse

Processuelle krav i forvaltningsretten og arbejdsretten (ph.d.-afhandling)


Bogen er en retsdogmatisk fremstilling af de processuelle krav ved afskedigelse i dansk ret. De processuelle krav regulerer den måde, hvorpå en arbejdsgiver skal gennemføre en beslutning om afskedigelse (formelle krav). Procedurekrav kan ses som en modsætning til de krav, der angår indholdet af en beslutning om afskedigelse (materielle krav).

Der er tungtvejende interesser på spil for både medarbejder og arbejdsgiver ved afskedigelse. Ved en afskedigelse mister medarbejderen retten til en række ydelser, der har væsentlig betydning for medarbejderens privatøkonomi, såsom løn, pension og optjening af ferie, og en afskedigelse kan have sociale konsekvenser for medarbejderen. For arbejdsgiveren har en enkel og fleksibel adgang til at afskedige medarbejdere betydning for en virksomheds mulighed for at omstrukturere, gennemføre besparelser eller outsource dele af virksomheden m.v. Den nærmere afgrænsning af hvilke krav der stilles til arbejdsgiverens procedure ved afskedigelse afspejler en afvejning af medarbejderens og arbejdsgiverens interesser.

Bogen beskæftiger sig med tre perspektiver:

  1. Retsstillingen for offentligt overenskomstansatte, hvor afskedigelse er omfattet af både forvaltningsretlige og arbejdsretlige regler (det dobbelte retsgrundlag).
  2. Retstillingen for privat ansatte, der ofte vil være omfattet af arbejdsretlige regler om uberettiget afskedigelse.
  3. Afskedigelsesproceduren i et mere tværgående perspektiv, hvor der fokuseres på forskelle og ligheder mellem afskedigelse på det offentlige og private arbejdsmarked.

Fremstillingen bygger på en grundig gennemgang af praksis fra domstolene, de fagretlige instanser og Folketingets Ombudsmand. 


Målgruppe

Bogen henvender sig til offentlige myndigheder, private virksomheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerforeninger, advokater og andre, der kommer i berøring med afskedigelsessager.

Om forfatteren

Mette Søsted Hemme, ph.d., er postdoc og adjunkt ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Bogens indhold           

  • I bogens første del introduceres bogens emne, og der redegøres for den valgte afgrænsning, de metodiske overvejelser samt de anvendte retskilder. Her belyses også de materielle retsgrundsætninger i forvaltningsretten og afgørelsesbegrebet i forvaltningsloven i forhold til afskedigelse af offentligt ansatte.
  • I bogens anden del analyseres udvalgte forvaltningsretlige processuelle krav ved afskedigelse (officialprincippet, partshøring og begrundelse) samt retsvirkningerne ved manglende overholdelse heraf.
  • I bogens tredje del analyseres de arbejdsretlige krav til afskedigelsesproceduren. Her analyseres udvalgte arbejdsretlige ”krav” (undersøgelse, høring og begrundelse) ved henholdsvis opsigelse og bortvisning.
  • I bogens fjerde og afsluttende del foretages der en sammenfattende analyse, hvor der fremhæves ligheder og forskelle på de arbejdsretlige og forvaltningsretlige krav ved afskedigelse. Fjerde del indeholder også retspolitiske betragtninger samt bogens konklusioner.

_________________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 - Introduktion

Kapitel 2 - Afgrænsning, metode og retskilder

Kapitel 3 - De materielle grundsætninger om saglighed, lighed og proportionalitet

Kapitel 4 - Afgørelsesbegrebet i forvaltningsloven

Kapitel 5 - Officialprincippet

Kapitel 6 - Partshøring

Kapitel 7 - Begrundelse

Kapitel 8 - Retsvirkninger ved forvaltningsretlige sagsbehandlingsmangler

Kapitel 9 - Retsvirkninger ved forvaltningsretlige sagsbehandlingsmangler

Kapitel 10 - Undersøgelse og høring ved opsigelse

Kapitel 11 - Begrundelse af opsigelse

Kapitel 12 - Undersøgelse og høring ved bortvisning

Kapitel 13 - Begrundelse af bortvisning

Kapitel 14 - Sammenfattende analyser og betragtninger

Kapitel 15 - Konklusioner

Litteraturfortegnelse

Domsregister

Lovregister

Betænkninger, rapporter m.v.

Cirkulærer, vejledninger, m.v.

Kollektive overenskomster m.v.

EU- og folkeretlige retskilder

Forkortelser

Resumé

Abstract

Stikordsregister