Lærebog i obligationsret II - Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer
448,00 kr. 560,00 kr. inkl. moms

5. udgave af bogen "Lærebog i obligationsret II" er i produktion og forventes at komme på lager primo oktober 2022.

Andet bind af samlet lærebogsfremstilling af obligationsretten

Bogen giver sammen med Lærebog i obligationsret I – Ydelsen, Beføjelser en grundig fremstilling af obligationsretten. Bliv indført i:

  • Personskifte i skyldforhold (debitor- og kreditorskifte)
  • Fordringers ophør – særligt om modregning og forældelse
  • Hæftelsesformer – herunder hovedpunkter i kautionslæren og hæftelsen i forskellige selskabsforhold

Nyt i 4. udgave

Siden 3. udgave er afsnittene om omsætningsbeskyttelse og prioritetsstilling ved overdragelse af simple og negotiable fordringer i kapitel 12 blevet udvidet. Det betyder, at de tingsretlige problemstillinger ved kreditorskifte nu også er dækket i bogen. Derudover er fremstillingen ført ajour indtil d. 1. november 2013 med den nyeste lovgivning, retspraksis og litteratur.

Målgruppe

Bogen tilsigter sammen med Lærebog i obligationsret I at være lærebogsgrundlag i faget obligationsret på de videregående uddannelser. Derudover er den også velegnet som oplagsværk for praktikeren, da den omtaler relevant praksis på området.

Om forfatterne

Lærebog i obligationsret II er skrevet af Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen. Alle underviser og forsker i formueret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del 3: Personskifte i skyldforhold. Fordringers ophør. Hæftelsesformer

KAPITEL 11. Debitorskifte
1. Om personskifte – terminologi
2. Hovedreglen om debitorskifte
3. Aftaler om debitorskifte
4. Særlige tilfælde af debitorskifte

KAPITEL 12. Kreditorskifte
1. Hovedreglen: Fri overførlighed og undtagelser herfra
2. Gældsbrevsloven – simple og negotiable fordringer
3. Debitors retsstilling over for den oprindelige kreditor
4. Retsforholdet mellem kreditor/overdrager og erhververen
5. Overdragelse af simple fordringer
6. Overdragelse af negotiable fordringer

KAPITEL 13. Ophørsmåder
1. Indledning – oversigt over ophørsmåder
2. Opfyldelse og surrogater herfor
3. Eftergivelse
4. Modregning
5. Ikke-udøvelse af retten

KAPITEL 14. Hæftelsesformerne og deres betydning
1. Hæftelsesformer
2. Hæftelsen i forskellige skyldforhold
3. Betydningen af solidarisk hæftelse