Bog: Håndbog i boligfinansiering
650,00 kr. 812,50 kr. inkl. moms

Bogen giver overblik over – og en pædagogisk gennemgang af – de mange forskellige låneprodukter, der vedrører boligfinansiering

Håndbogen gennemgår forløbet af en boligfinansiering i forskellige belåningssituationer, såsom nybyggeri, låneomlægning samt køb og salg af ejerboliger og andelsboliger, og behandler de rådgivningsaspekter, der melder sig i forbindelse med boligfinansiering, f.eks. vedrørende valg af låntype, udbetalings- og indfrielsesmetoder samt kursaftaler.

Et særligt kapitel beskriver finansiering af specielle boliger, bl.a.:

 • Andelsboliger
 • Anpartslejligheder
 • Blandede ejendomme
 • Bygninger på lejet grund
 • Forurenede ejendomme
 • Ejendomme med hjemfaldspligt.

Bogen giver desuden en indføring i finansiering af erhvervs- og udlejningsejendomme, herunder de særlige låneprodukter til disse ejendomskategorier.

Nyt i 6. udgave

 • Beskrivelse af nye og ændrede låneprodukter, herunder variabelt forrentede kortrentelån, refinansieringsrisiko og rentetrigger
 • Ajourføring af de markante ændringer, der siden 5. udgaven er sket af både den finansielle lovgivning og reglerne om ejendomsformidling
 • Reglerne for de traditionelle realkreditobligationer (RO) i forbindelse med nyudlån er fortsat medtaget
 • Nyt afsnit om praktikken ved køb og salg af ejerboliger
 • Nyt afsnit om køb og salg af andelsboliger 

Målgruppe

Bogen retter sig mod alle, der beskæftiger sig med finansiering af fast ejendom, og som i deres daglige arbejde dels har brug for et overblik over reglerne på området og dels har brug for at kende den praktiske tilgang til finansiering og de mange facetter, der i den forbindelse kommer i spil.

Om forfatteren

Susanne Nielsen, direktør i SusN Consulting og tidligere sekretariatschef i Realkreditankenævnet, har i mere end 40 år beskæftiget sig med finansiering af fast ejendom. Hun er ekstern forfatter på Karnovs Lovsamling, lærebogsforfatter og er gennem mange år underviser på kurser om finansiering.

Tillæg til bogen

Du kan finde tillægget til bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/products/tillaeg-til-haandbog-i-boligfinansiering

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Udbydere af finansiering
Kapitel 2. Låneprodukterne
Kapitel 3. Forløbet af en boligfinansiering
Kapitel 4. Belåning af særlige boligtyper
Kapitel 5. Lidt om erhvervsejendomme m.v.
Kapitel 6. Retsforfølgning
Kapitel 7. Ordliste

Uddrag fra bogen (læs hele uddraget)

1.1. Realkreditinstitutter

Realkreditinstitutter yder alene lån mod direkte pant (underpant) i fast ejendom, det vil sige, at udlånet ikke kan ske på basis af pant i et ejerpantebrev. Realkreditlån kan heller ikke ydes med sikkerhed i et skadesløsbrev. Hvis lånet ydes i ejendomme ejet af en offentlig myndighed, eller hvis lånet ydes mod fuld offentlig garanti, kan det dog ske helt uden pant i ejendommen.
 Uanset hvilken låntype, forrentning og tilbagebetalingsmetode, der anvendes, sker fundingen – dvs. fremskaffelsen af midlerne til udlånet – ved udstedelse og salg af obligationer. Obligationerne udstedes som hovedregel af det institut, der yder lånet.
 I det tidligere EU-direktiv om kapitaldækning af finansielle virksomheder blev der stillet en række betingelser til sikkerheden for obligationer, hvis der for disse skulle gælde et lavere kapitalkrav end det, der gælder for øvrige obligationer. Frem til 1. juli 2007 var det i Danmark kun realkreditobligationer samt obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S samt KommuneKredit, der havde status af særligt sikrede obligationer. Den 14. juni 2006 blev der vedtaget nye kapitaldækningsregler , hvori der blev stillet nogle supplerende krav til obligationerne, for at de kan anses for særligt dækkede („covered bonds“) og dermed opnå det reducerede kapitalkrav. I forlængelse af disse kapitaldækningsregler blev der fra dansk side fastlagt nærmere retningslinjer for lån baseret på særligt dækkede obligationer, herunder fik pengeinstitutter mulighed for at finansiere udlån ved udstedelse af særligt dækkede obligationer. Finanskrisen har ført til, at der på EU-plan blev vedtaget nye og markant skærpede kapitalkrav, herunder med særlige krav til basiskapital, forskellige kapitalbuffere m.v. De nævnte EU-regler består af et direktiv – CRD IV – og en forordning – CRR – med reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber. Derudover er der med hjemmel heri udstedt en række delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter fra EU samt retningslinjer og henstillinger fra de fælles EU-tilsynsorganer – på bankområdet EBA. Sidstnævnte udgør den såkaldte niveau 2 regulering. De skærpede krav til kapitalen er en medvirkende årsag til, at realkreditinstitutterne fra 2012 og frem har foretaget bidragsforhøjelser.
 De typer af obligationer, realkreditinstitutterne kan anvende ved fundingen, er enten særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), særligt dækkede obligationer (SDO) eller realkreditobligationer (RO). Realkreditinstitutterne har eneret på at udstede særligt dækkede realkreditobligationer og realkreditobligationer. P.t. baseres nye realkreditlån generelt på SDO eller SDRO. Dog blev RO i en kortere periode anvendt ved 2-lagsbelåning af ejerboliger, ligesom RO til tider anvendes eller har været anvendt i forbindelse med belåning af erhvervsejendomme.
 Realkreditinstitutterne benytter sig som hovedregel af „matchfunding“, hvilket betyder, at der er nøje sammenhæng imellem lån og obligationer med hensyn til rente, løbetid, indfrielsesvilkår m.v. Der findes p.t. på markedet et enkelt produkt, hvor der ikke er en sådan sammenhæng. Se mere herom i afsnit 2.1., hvor de enkelte realkreditlåntyper m.v. gennemgås.
 Realkreditinstitutterne er ligesom øvrige finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, som bl.a. indeholder regler om ledelse, regnskab, kapitaldækning, ejerskab, god skik m.v. Derudover er selve realkreditinstitutternes udlån og obligationsudstedelse reguleret af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. I den nævnte lov er der blandt andet fastsat grænser for, hvor lang løbetid lånene kan ydes med, og hvor store lånene må være (lånegrænser/ LTV) målt i forhold til ejendommens kontantværdi. For lån ydet på grundlag af særligt dækkede obligationer (SDRO og SDO) er der endvidere krav om, at lånegrænsen/LTV løbende skal være overholdt. Det kontrolleres ved overvågning af ejendommenes værdi, som for ejerboliger og fritidshuse skal finde sted mindst hvert 3. år og for øvrige ejendomme mindst en gang om året. Hvis det ved den løbende overvågning konstateres, at det ydede lån overstiger lånegrænsen, skal realkreditinstituttet stille supplerende sikkerhed. For lån udbudt i Danmark kan omkostningerne til den supplerende sikkerhedsstillelse ikke overvæltes på den låntager, hvis faldende ejendomsværdi har udløst kravet om den supplerende sikkerhedsstillelse.
 I medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. er der udstedt en række bekendtgørelser, som i flere detaljer sætter rammer for udlånet og obligationsudstedelsen. Herunder kan nævnes bekendtgørelserne om henholdsvis værdiansættelse og låneudmåling, afgrænsning af ejendomskategorier samt udlån mod midlertidig garanti m.v.   Realkreditlovgivningen ændres løbende, ofte som led i økonomiske indgreb. I perioder har der i realkreditlovgivningen blandt andet været både begrænsninger på de formål, som lånene har kunnet ydes til, og løbetider og lånegrænser har været reduceret. Når der ikke er særlige begrænsninger vil den højeste lånegrænse for ejerboliger til helårsbrug typisk være 80 pct. og for fritidshuse 75/60 pct. af kontantværdien på ejendommen. Løbetiden på lån til helårsboliger og fritidshuse vil uden begrænsninger typisk være 30 år. Der er dog p.t. mulighed for at yde lån i ejerboliger med længere løbetid end 30 år, hvis der benyttes en lånegrænse på højst 75 pct. Muligheden for eksempelvis at yde realkreditlån med en løbetid på helt op til 50 år har været anvendt af nogle institutter.
 De aktuelle låneregler kan oplyses af de enkelte realkreditinstitutter. Lånereglerne kan endvidere ses på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk samt på Finans Danmarks/Realkreditrådets hjemmeside: www.finansdanmark.dk.